Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

χριστιανοί

Δεν είμαστε ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ
Δεν είμαστε ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ
Δεν είμαστε ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ
Δεν είμαστε ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ
Δεν είμαστε ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
Ε Ι ΜΑ Σ Τ Ε  Χ Ρ Ι Σ Τ Ι Α Ν Ο Ι
"και πρώτον εν Αντιοχεία ωνομάσθησαν οι μαθηταί Χριστιανοί" Πράξεις ια:26