Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Google

Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, στις οποίες η Google δεν έχει απαντήσεις.
Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει τις απαντήσεις!