Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 20 Μαΐου 2019

Είναι ο Ιησούς Κύριος;


Αν ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Κύριος στη ζωή σου, πρέπει να υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Παρακάτω απαριθμούνται μερικές πιθανές αιτίες:

· Ίσως να φοβάσαι τη γελοιοποίηση και το τι θα που οι άλλοι για σένα

Όστις επαισχυνθή δι' εμέ και τους λόγους μου, διά τούτον ο Υιός του ανθρώπου θέλει επαισχυνθή, όταν έλθη εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των αγίων αγγέλων (Λουκάς.θ:26).


· Ίσως να είναι εξαιτίας της ασυνέπειας αυτών που λένε ότι πιστεύουν στον Ιησού Χριστό.

Άρα λοιπόν έκαστος ημών περί εαυτού θέλει δώσει λόγον εις τον Θεόν (Ρωμαίους ιδ:12).

· Ίσως δεν είσαι πρόθυμος ή έτοιμος να τ’ αφήσεις όλα για το Χριστό.

Επειδή τι θέλει ωφελήσει τον άνθρωπον, εάν κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή την ψυχήν αυτού; (Μάρκος η:36).

· Ίσως φοβάσαι ότι ο Ιησούς δεν θα σε δεχτεί.

Παν ό,τι μοι δίδει ο Πατήρ, προς εμέ θέλει ελθεί, και τον ερχόμενον προς εμέ δεν θέλω εκβάλει έξω (Ιωάννης ς:37).

· Ίσως νομίζεις ότι είσαι πολύ μεγάλος αμαρτωλός

Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον (Ησαΐας α:18).

· Ίσως νομίζεις ότι επειδή κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς, ο Θεός πρέπει να είναι ευχαριστημένος μ’ αυτό.

Διότι όστις φυλάξη όλον τον νόμον και πταίση εις εν, έγεινεν ένοχος πάντων (Ιάκωβος β:10).

· Ίσως νομίζεις ότι έχεις καιρό μέχρι ν’ αποφασίσεις κάτι τέτοιο

Μη καυχάσαι εις την αύριον ημέραν· διότι δεν εξεύρεις τι θέλει γεννήσει η ημέρα (Παροιμίες κζ:1).