Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 14 Μαΐου 2019

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!


Που μπορείς να πας, για να κρυφτείς από τον Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθε τόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα από τον προφήτη Ησαΐα, λέγοντας:

«Σεις είσθε μάρτυρές μου, λέγει Κύριος, και ο δούλός μου, τον οποίον εξέλεξα, διά να μάθητε και να πιστεύσητε εις εμέ και να εννοήσητε ότι εγώ αυτός είμαι· προ εμού άλλος Θεός δεν υπήρξεν ουδέ θέλει υπάρχει μετ' εμέ» (Ησ.μγ:10).


Ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν αφήνει περιθώριο για κανέναν άλλο Θεό είτε πριν από Αυτόν είτε μετά από Αυτόν. 

Οποιοσδήποτε ισχυρίζεται ότι είναι Θεός είναι ψεύτης και έχει απατηλό πνεύμα. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! Αυτός ο Θεός έχει πολλούς διακριτικούς τίτλους, αλλά ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ!

Πώς θα γνωρίσουν οι άνθρωποι τον Θεό;

Ο Θεός είναι Πνεύμα. Το Πνεύμα δεν έχει σάρκα και οστά. Πώς λοιπόν μπορεί αυτός ο Θεός να γνωστοποιήσει την καρδιά Του και τη ζωή Του στους ανθρώπους; Οι άνθρωποι στην αναζήτησή τους για τον Θεό, λάτρεψαν μάλλον κάθε τι άλλο που υπάρχει στη φύση παρά τον Θεό, δηλαδή, τα δένδρα, τα ζώα, τον ήλιο, και τα αστέρια - λάτρεψαν ακόμη και ανθρώπους.

Επειδή υπάρχουν φυσικά φαινόμενα που προξενούν φόβο, όπως ο κεραυνός, η αστραπή, ηφαίστεια και σεισμοί, πολλοί άνθρωποι νόμιζαν πως ο Θεός ήταν ένα φοβερό πρόσωπο του οποίου η οργή έπρεπε πάντα να κατευνάζεται. Οι άνθρωποι πρόσφεραν ακόμη και τα παιδιά τους για να ευχαριστήσουν ένα Θεό που δεν Τον γνώριζαν.

Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ

Τόσο αγάπησε ο Θεός αυτόν τον τόσο αρρωστημένο και ταραγμένο κόσμο, ώστε αποφάσισε να Τον γνωρίσουν οι άνθρωποι με τέτοιο τρόπο που να Τον δουν, να Τον ακούσουν και να Τον αγγίξουν. Διάλεξε λοιπόν τη Μαρία, μια αγνή και ταπεινή παρθένα, να γίνει η μητέρα του μονογενή Του Υιού. Ο άγγελος της είπε, «Μη φοβού, Μαριάμ· διότι εύρες χάριν παρά τω Θεώ. Και ιδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρί και θέλεις γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν.  ... Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε, και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει· διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον θέλει ονομασθή Υιός Θεού» (Λουκ.α:30- 31, 35).

Αυτή είναι η όμορφη ιστορία του πώς ο Θεός φανερώθηκε στους ανθρώπους μέσα από τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, συμμετέχοντας σε όλες τις εμπειρίες τους. Ο άνθρωπος Ιησούς φανέρωσε στους ανθρώπους την δόξα την δύναμη και την αγάπη του Θεού.

Έχεις ποτέ σου μαζέψει τις ακτίνες του ήλιου με μεγεθυντικό φακό; Ίσως τις έχεις συγκεντρώσει σ' ένα κομμάτι χαρτί ή ξύλο ή στο πίσω μέρος του χεριού σου. Δε μπορείς όμως να μαζέψεις όλο το ηλιακό φως μέσα στο μικρό σου φακό, αλλά εκείνο που συγκεντρώνεις σου φανερώνει πόσο ισχυρό είναι το φως και η θερμότητα του ηλίου. Μέσα στο χέρι σου έχεις μια μικρή αλλά ακριβή όψη της φύσης του ήλιου.

Έτσι είναι και με τον Ιησού Χριστό. Το ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού έγινε ο φακός δια του οποίου φανερώθηκε η αγάπη το φως και η δύναμη του ίδιου του Θεού. Παρόλο που η μεγαλειότητα του Θεού δεν είναι δυνατό να συμπιεστεί και να κρατηθεί τελείως μέσα σ' ένα σάρκινο σώμα, όμως ο Θεός μπόρεσε και έδωσε την πλήρη έκφραση της δικής Του φύσης μέσα από το σώμα του Ιησού Χριστού.

Ο Χριστός δεν είναι ένας άλλος Θεός ή άλλο πρόσωπο που είναι μέρος του Θεού. Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ, ο οποίος έγινε ορατός στους ανθρώπους (Κολ.α:12-17, β:8-10, Ιωάν.α:1-3, 14).

Και η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη δηλώνουν, ότι ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΟΝΟΜΑ.

Και ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ' όλην την γήν· εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος εις και το όνομα αυτού εν. (Ζαχ.ιδ:9)

«ας ήναι γνωστόν εις πάντας υμάς και εις πάντα τον λαόν του Ισραήλ ότι διά του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, τον οποίον σεις εσταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησεν εκ νεκρών, διά τούτου παρίσταται ούτος ενώπιον υμών υγιής.…. Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν» (Πράξ.δ:10,12).

Ο Ησαΐας, ο προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης, λέει γι' Αυτόν, «Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, Άρχων ειρήνης» (Ησ.θ:6)

Έτσι βλέπουμε ότι ο υποσχεθείς Ιησούς Χριστός, θα ονομαζόταν παιδί και γιός και παρόλα αυτά, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ.

Σαν άνθρωπος, ήταν ο Υιός του Θεού. Ως προς τη θεότητά Του, όμως, ήταν ο ουράνιος Πατέρας!

Ο ΘΕΟΣ ΜΈΣΑ ΣΟΥ

Το Πνεύμα του Θεού που κατοίκησε μέσα στο Χριστό, ο Θεός υποσχέθηκε να το δώσει και σ’ εσένα. Πριν πεθάνει, ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του, «Δεν θέλω σας αφήσει ορφανούς· έρχομαι προς εσάς» (Ιωαν.ιδ:18). Αυτό είναι το μυστήριο - η πνευματική παρουσία του Χριστού μέσα στους πιστούς... «το μυστήριον, το οποίον ήτο αποκεκρυμμένον από των αιώνων και από των γενεών, τώρα δε εφανερώθη εις τους αγίους αυτού, εις τους οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώση τις ο πλούτος της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, όστις είναι ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης» (Κολ.α:26-27).

Το ίδιο Άγιο Πνεύμα που έλαβαν οι πρώτοι Χριστιανοί κατοικεί ακόμη στην Εκκλησία. Εσύ το έχεις λάβει; Τα λόγια του Πέτρου ισχύουν και για σήμερα: «Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών» (Πράξ.β:39).