Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2019

Παρόλα αυτά, επιμένουν στο λάθος!


Κανένας τριαδικός δεν μπορεί να βρει στη Γραφή, ότι ο Θεός είναι τρεις!

Αντίθετα βρίσκεται ότι ο Θεός είναι ΕΙΣ: (Μάρκ.ιβ:29, Δευτ.ς:4, Α’ Κορ.η:6 και άλλα πολλά).

Κανένας τριαδικός δεν μπορεί να βρει στη Γραφή την λέξη «πρόσωπα» του Θεού.

Αντίθετα, πάρα πολλές φορές, η Γραφή μας μιλάει για το πρόσωπο του Θεού: (Γέν.γ:8, Έξοδ.λγ:29, Ψαλμ.ις:11, Θρην.γ:35, Ζαχ.ζ:2, Β’ Θεσ.α:19, Εβρ.θ:24, Α’ Πέτρ.γ:12 και άλλα πολλά).


Όταν ο λόγος του Θεού αναφέρεται στον αληθινό Θεό, πάντοτε αναφέρεται με αντωνυμίες και άρθρα ενικού αριθμού, ποτέ πληθυντικού.

Κανένας τριαδικός δεν μπορεί να βρει στη Γραφή τη λέξη «υποστάσεις» του Θεού.

Αντίθετα, η Γραφή μιλάει για την υπόσταση (ενικός) Αυτού: (Εβρ.α:3).

Κανένας τριαδικός δεν μπορεί να βρει στη Γραφή τους όρους «θεός υιός», «θεός πνεύμα άγιο».

Αντίθετα, η Γραφή μας λέει ότι: «εις ημάς είναι εις Θεός ο Πατήρ»!

Αυτός ο ένας Θεός, ο Πατέρας, που είναι Πνεύμα (Ιωάν.δ:24), και υπάρχει μόνο ένα Πνεύμα (Εφες.δ:4), γέννησε στο πλήρωμα των καιρών (Γαλ.δ:4) τον γιο Του, τον άνθρωπο Ιησού Χριστό, μέσα στον οποίο κατοίκησε πλήρως (Κολ.β:9).

Όσο αφορά λοιπόν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ήταν ένας τέλειος άνθρωπος, μέσα στον οποίο κατοικούσε ο Θεός, ο Πατέρας.

Γι’ αυτό μπορούσε να λέει «όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα», ποτέ δεν είπε «όστις είδεν εμέ είδε τον θεόν υιόν, ή το δεύτερο πρόσωπον της τριάδος»!

Κανένας τριαδικός δεν μπορεί να βρει γραμμένη στο λόγο του Θεού τη θεωρία της τριάδας, όπως είναι γραμμένη η διδασκαλία του ενός Θεού που έχει ένα πρόσωπο και μία υπόσταση!

Προσπαθούν με σοφίσματα να αποδείξουν μια θεωρία που οι απόστολοι του Χριστού δεν την γνώριζαν.

Οι τριαδικοί αποφεύγουν να αναφέρονται στην εκκλησιαστική ιστορία, γιατί λέει άλλα πράγματα απ’ αυτά που αυτοί λένε.

Παρόλα αυτά, επιμένουν στο λάθος!