Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 27 Μαΐου 2019

Είσαι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ, αλλά ΠΟΣΟ ;Με άριστα το 10, βαθμολόγησε δίκαια τον εαυτό σου. Ίσως, ακόμη, δεν είσαι τόσο ελεύθερος όσο νομίζεις .

Ο ελεύθερος άνθρωπος α­νάμεσα σε άλλα:

1. Τα πάει καλά με τον εαυτό του. Δεν δικαιολογείται συ­νέχεια γι' αυτό που είναι. Δεν προσπαθεί ν' αλλάξει το παρουσιαστικό του, τη φωνή του κ.λ.π. Δε χρειάζεται να δείχνει την αξία του με πα­χιά λόγια. Γνωρίζει ότι είναι ένα φυσιολογικό πρόσωπο που δεν υστερεί από τους άλλους…………….      


2. Έχει σταθερή γνώμη για τις αξίες της ζωής. Έχει ε­μπιστοσύνη στην κρίση του γι' αυτό και δεν ακολουθεί τυφλά τις ιδιοτροπίες και α­παιτήσεις της μόδας. Ξέρει πως η αξία του ανθρώπου δεν είναι εκείνα που έχει. Συχνά επανεξετάζει τις θέ­σεις και τις αποφάσεις του. Δε φοβάται να δει και να δε­χτεί την αλήθεια……………

3. Δεν ντρέπεται για το σώ­μα του, τα συναισθήματα και πόθους του. Γελά ελεύθερα αλλά και κλαίει, καμιά φορά, χωρίς να ντρέπεται. Δε γίνε­ται σκλάβος σε πάθη. Ενδια­φέρεται για νέες εμπειρίες όμως τις διαλέγει με φρόνηση ……………..          

4. Δεν γίνεται σκλάβος στις όποιες απαιτήσεις των άλ­λων. Πάντοτε διατηρεί το δι­καίωμα της αδέσμευτης σκέψης, κρίνοντας ο ίδιος τι θ ' απορρίψει και τι θ ' αποδεχτεί και δεν επιτρέπει σε άλ­λους, όποιοι κι αν είναι αυτοί, να παίρνουν αποφάσεις για το άτομό του. Επίσης δεν επιδιώκει να γίνει ο ίδιος καταπιεστής στη συνείδηση ή το πιστεύω των άλλων. Α­ναγνωρίζει το δικαίωμά τους να έχουν διαφορετική άπο­ψη για τα ζητήματα της ζωής και δεν ασχολείται μόνο με στείρα κριτική…………….          

5. Είναι ένα πρόσωπο που α­ναπτύσσεται. Εξετάζει τις καινούργιες ιδέες επειδή ξέρει πως υπάρχουν πολλά για να μάθει, όμως ζητά κα­λή συμβουλή από αξιόπιστα πρόσωπα. Σέβεται τους γο­νείς και τους προεστώτες του χώρου όπου ζει (ακόμη και όταν δεν συμφωνεί από­λυτα με τις γνώμες τους). Έχει σκοπό στη ζωή του……………….

6. Εκτιμά πάντοτε ό,τι καλό βρήκε στη ζωή του και προσπαθεί για το καλό της κοινω­νίας και την ειρήνη…………………..

7. Αναλαμβάνει υπευθυνό­τητες. Κατανοεί ότι μεγάλο μέρος από όσα πρέπει να γίνουν, αφορούν το άτομό του. Ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και προθυμο­ποιείται να συνεργαστεί για το καλό των συνανθρώπων του…………….          

8. Αγωνίζεται να επεκτείνει την ελευθερία του και σε άλ­λους τομείς, για καλή στέγη, καλύτερη μόρφωση, βελτιω­μένες συνθήκες εργασίας. Δεν περιορίζεται μόνο στον εαυτό του αλλά προσπαθεί να βοηθήσει και άλλα άτομα να εξυψώσουν την ποιότητα της ζωής τους………….

9. Είναι ευγνώμων. Αντιμε­τωπίζει τη ζωή σαν δώρο και φροντίζει να μη χάσει την ελευθέρια του από δική του απερισκεψία. Την εκτίμηση του σ' αυτά τα δώρα, τη δείχνει με το ενδιαφέρον του να φτάσουν αυτά τ' αγαθά και σ’ άλλους συναν­θρώπους του…………

10. Είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε μορφή δουλείας. Ενδιαφέρεται για τις μειονότητες που υπάρχουν στον τόπο του σε θέματα εκπαίδευσης, κατοικίας, εργασίας κ.λπ. Υποστηρίζει τις ιεραποστολές που φέρνουν το Ευαγγέλιο της Ελευθερίας του Χριστού στον κόσμο. Εφαρμόζει πρώτος αυτές τις αρχές στις διαπρο­σωπικές του σχέσεις στους χώρους εκπαίδευσης, εργασίας, διαμονής και συναναστροφής ……………………

Ύστερα από το τεστ αυτό, τι θα 'λεγες; Μήπως πρέπει ν’ αφήσεις το Χριστό να σ' ελευθερώσει λίγο ακόμη; Ο Κύριος μας είπε: «Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει» (Ιωάν.η:32) Να ένας καλός στίβος για νέους αλλά και μεγαλύτερους.