Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2019

Πως αμύνεσαι;Εφεσ.ς:13-17 Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε. Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με αλήθειαν και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του ευαγγελίου της ειρήνης· επί πάσι δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα· και λάβετε την περικεφαλαίαν της σωτηρίας και την μάχαιραν του Πνεύματος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού,

Ο George Washington, το 1799 είχε πει: "... συχνές επιθετικές επιχειρήσεις, είναι η ασφαλέστερη, αν όχι η μόνη (σε ορισμένες περιπτώσεις) άμυνα».


Η άμυνα του Μωυσή

Ο Μωυσής επέλεξε να μην λέγεται Αιγύπτιος, αλλά Ισραηλίτης.

Εβρ.ια:24,25 Διά πίστεως ο Μωϋσής, αφού εμεγάλωσεν, ηρνήθη να λέγηται υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχήται με τον λαόν του Θεού παρά να έχη πρόσκαιρον απόλαυσιν αμαρτίας,

Η άμυνα του Ιωσήφ

Ο Ιωσήφ επέλεξε να πει όχι στον πειρασμό και να φύγει.

Γέν.λθ:12 Και εκείνη ήρπασεν αυτόν από του ιματίου αυτού, λέγουσα, Κοιμήθητι μετ' εμού· αλλ' εκείνος αφήσας το ιμάτιον αυτού εις τας χείρας αυτής, έφυγε, και εξήλθεν έξω.

Η άμυνα του Δανιήλ

Ο Δανιήλ επέλεξε να μην μολυνθεί.

Δαν.α:8 Αλλ' ο Δανιήλ έβαλεν εν τη καρδία αυτού να μη μιανθή από των εδεσμάτων του βασιλέως ουδέ από του οίνου τον οποίον εκείνος έπινε· διά τούτο παρεκάλεσε τον αρχιευνούχον να μη μιανθή.

Η άμυνα του Ιάκωβου

Ο Ιάκωβος επέλεξε να υποταχθεί στον Θεό, και να αντισταθεί σε όλα όσα του παρουσίαζε ο διάβολος.

Ιακ.δ:7 Υποτάχθητε λοιπόν εις τον Θεόν. Αντιστάθητε εις τον διάβολον, και θέλει φύγει από σάς·

Η άμυνα του Παύλου

Ο Παύλος επέλεξε να είναι πάντα έτοιμος και προετοιμασμένος.

Φιλ.α:17 οι δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του ευαγγελίου.

Η άμυνα του Πέτρου

Ο Πέτρος επέλεξε να μείνει σε εγρήγορση και να μην πάρει ποτέ τα μάτια του από τον αντίπαλό του.

Α’ Πέτρ.ε:8 Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη·

Η άμυνα της Άννας

Η Άννα επέλεξε να θλίβεται ενώπιον του Κυρίου μέχρι που πήρε την απάντησή της.

Α’ Σαμ.α:15 Και απεκρίθη η Άννα και είπεν, Ουχί, κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμμένη την ψυχήν· ούτε οίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλ' εξέχεα την ψυχήν μου ενώπιον του Κυρίου·

Η άμυνα της Συροφοίνισσας γυναίκας

Επέλεξε να είναι ταπεινή και όχι αμυντική όσο αφορά στην προκατάληψη που υπήρχε.

Μάρκ.ζ:28 Η δε απεκρίθη και λέγει προς αυτόν· Ναι, Κύριε· αλλά και τα κυνάρια υποκάτω της τραπέζης τρώγουσιν από των ψιχίων των παιδίων.

Η άμυνα της Σουναμίτησας

Επέλεξε να δώσει τόπο στο σπίτι της για τον Θεό και τον άνθρωπο του Θεού, και πίστεψε ότι ο Θεός δεν θα την απογοητεύσει.

Β’ Βασ.δ:26 τώρα λοιπόν, τρέξον εις συνάντησιν αυτής· και ειπέ προς αυτήν, Καλώς έχεις; καλώς έχει ο ανήρ σου; καλώς έχει το παιδίον; Η δε είπε, Καλώς.

Η άμυνα του Ιώβ

Ο Ιώβ επέλεξε να μην σταματήσει ποτέ να προσεύχεται και να λατρεύει παρά τις συνθήκες που βίωνε.

Ιώβ α:20,21 Τότε σηκωθείς ο Ιώβ διέσχισε το επένδυμα αυτού και εξύρισε την κεφαλήν αυτού και έπεσεν επί την γην και προσεκύνησε, και είπε, Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί· ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσεν· είη το όνομα Κυρίου ευλογημένον.

Κανείς δεν θα επιβιώσει σ’ αυτόν τον πνευματικό πόλεμο χωρίς μια καλή άμυνα!

Ποια είναι λοιπόν η δική σου άμυνα;