Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019

5 συναρπαστικοί τρόποι που ο Ιησούς είναι πάντα μαζί σου
1. Ο Ιησούς είναι πράγματι τέλειος άνθρωπος και ο Θεός — αυτό το γεγονός αλλάζει τα πάντα.

Από τη στιγμή που ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκί, είναι μαζί μας με ένα πιο βαθύ τρόπο από ποτέ άλλοτε. Ο Ιησούς γεννήθηκε προκειμένου να ενώσει για πάντα το πνευματικό με το φυσικό — να γεφυρώσει το χάσμα που είχε δημιουργήσει η αμαρτία.

Ματθ.α:23 Ιδού, η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν, και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι, Μεθ' ημών ο Θεός.

Και αυτό αλλάζει τα πάντα, ακριβώς εδώ, τώρα. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, τότε τι μπορεί να είναι εναντίον μας (Ρωμ.η:37–39); Ο Θεός κατοικεί ανάμεσά μας:

Ιωάν.α:14 Και ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.

Η λέξη «κατώκησε» που χρησιμοποιείται εδώ, στο κριτικό κείμενο είναι «ἐσκήνωσεν». Ο Ιησούς ήταν σαν πρόσφυγας, εδώ στη γη. Όπως όλοι οι πρόσφυγες σ’ όλο τον κόσμο, ο Ιησούς έστησε μια σκηνή, η σκηνή αυτή ήταν η σάρκα Του.

Τόσο συχνά ομολογούμε τον Ιησού σαν Κύριο, σαν τον μόνο αληθινό Θεό, αλλά ξεχνάμε τον άνθρωπο Ιησού. Ήταν η ανθρώπινη φύση του Ιησού που Του επέτρεπε να είναι για μας ο πάσχων δούλος (Ης.νγ:10–12). Ήταν η ανθρώπινη φύση που Του επέτρεψε να ομοιωθεί κατά πάντα μαζί μας (Εβρ.β:10–18).

Γι' αυτό η πρώτη εκκλησία αντιτάχθηκε τόσο σθεναρά σ’ αυτό που είναι γνωστό σαν Δοκητισμός — η ιδέα ότι ο Ιησούς δεν ήταν πραγματικός άνθρωπος, αλλά αντίθετα μόνο πνεύμα (ή Θεός). Ωστόσο, σήμερα, συχνά ενεργούμε σαν να είναι ο Ιησούς κάπου μακριά μας — ότι είναι μόνο Πνεύμα.

2. Ο Ιησούς διακρίνεται στα πρόσωπα των πληγωμένων και καταπιεσμένων.

Στην αρχή της διακονίας Του, ο Ιησούς διακήρυξε τους σκοπούς Του, διαβάζοντας από τον προφήτη Ησαΐα:

Λουκ.δ:18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συτετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία, διά να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν.

Βλέπω το πρόσωπο του Ιησού να κράζει προς εμένα, στα πρόσωπα των πληγωμένων φίλων μου — όπως και εκείνων που ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Και μετά, η ίδια κραυγή: «ελευθερία - σωματική και πνευματική ελευθερία. Εργάσου μαζί μου για  να έρθει η ανανέωση». Αυτό διαφαίνεται όταν ο Ιησούς εξηγεί στους μαθητές του ότι στο τέλος όλων των πραγμάτων θα συμβούν τα παρακάτω:

Ματθ.κε:37-40 Τότε θέλουσιν αποκριθή προς αυτόν οι δίκαιοι, λέγοντες· Κύριε, πότε σε είδομεν πεινώντα και εθρέψαμεν, ή διψώντα και εποτίσαμεν; πότε δε σε είδομεν ξένον και εφιλοξενήσαμεν, ή γυμνόν και ενεδύσαμεν; πότε δε σε είδομεν ασθενή ή εν φυλακή και ήλθομεν προς σε; Και αποκριθείς ο Βασιλεύς θέλει ειπεί προς αυτούς· Αληθώς σας λέγω, καθ' όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε.

Ο Ιησούς μας λέει ότι όταν υπηρετούμε τους πληγωμένους, υπηρετούμε Αυτόν. Τον βλέπουμε. Έχω κρατήσει τα χέρια πληγωμένων που ο Ιησούς αναφέρει, και τους έχω ακούσει να προσεύχονται μεγαλόφωνα στο Θεό για λύτρωση. Ένιωσα τον πόνο τους. Έχω δει τον Ιησού να στέκεται δίπλα τους, στην αγωνία τους, αλλά έχω επίσης αισθανθεί το βάρος των μεγάλων αναγκών της γενιάς μας σ’ αυτή τη διαδικασία. Ο Ιησούς είναι μεταξύ των πληγωμένων και των καταπιεσμένων. Το ερώτημα είναι, θα είμαστε κι εμείς εκεί;

3. Ο Ιησούς κάθεται δίπλα σου — και μπορεί να είναι μέσα σου — σαν Πνεύμα Άγιο.

Ο Ιησούς κάθεται δίπλα σου και συνομιλεί μαζί σου — είναι μια θαυμάσια εικόνα. Εγώ έχω πολύ καιρό να αισθανθώ τόσο κοντά μου τον Ιησού. Έτσι, όπως στην παραπάνω εικόνα, να συνομιλεί μαζί μου. Κι αυτό ακριβώς είναι που θέλει ο Ιησούς. Αυτό είναι το είδος της σχέσης που οραματίζεται σαν Άγιο Πνεύμα, μέσα μας. Λίγο πριν αναληφθεί, ο Ιησούς λέει στους μαθητές του:

Ιωάν.ις:13-15 Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ' εαυτού, αλλ' όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα. Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς. Πάντα όσα έχει ο Πατήρ, εμού είναι· διά τούτο είπον ότι εκ του εμού θέλει λάβει και αναγγείλει προς εσάς.

4. Ο Ιησούς είναι ανάμεσά μας, όταν κόπτουμε τον άρτο στο όνομά Του.

Μετά την ανάστασή του, ο Ιησούς εμφανίζεται σε έναν δρόμο, να περπατά με δύο μαθητές Του. Καταρχάς, δεν Τον αναγνωρίζουν (Λουκ.κδ:20). Οι μαθητές λένε στον Ιησού όλα τα γεγονότα που συνέβησαν με τη σταύρωση και την επακόλουθη ανάστασή Του. Αλλά παρά τα λόγια του Ιησού σχετικά με την αναγκαιότητα του θανάτου Του, σύμφωνα με τους «προφήτες», εξακολουθούν να μην Τον αναγνωρίζουν (Λουκ.κδ:25-26). Ακούνε, αλλά δεν πιστεύουν ακόμη. Αλλά, στη συνέχεια, συμβαίνει αυτό:

Λουκ.κδ:30-32 Και αφού εκάθησε μετ' αυτών εις την τράπεζαν, λαβών τον άρτον ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς. Αυτών δε διηνοίχθησαν οι οφθαλμοί, και εγνώρισαν αυτόν. Και αυτός έγεινεν άφαντος απ' αυτών. Και είπον προς αλλήλους· Δεν εκαίετο εν υμίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθ' οδόν και μας εξήγει τας γραφάς;

Έγινε κατά τη διάρκεια του γεύματος, ίσως την στιγμή που πήρε και έκοψε το ψωμί «ευλόγησε και κόψας έδιδεν εις αυτούς». Τότε Τον αναγνώρισαν. Μπορεί να είχαν καεί οι καρδιές τους, αλλά αυτό συμβαίνει μόνο όταν ανοίγουν τα μάτια τους. Η φιλοξενία, η ευλογία, η εστίαση στη θυσιαστική πράξη του Ιησού — έτσι μπορούμε να Τον δούμε.

5. Ο Ιησούς είναι εκεί, όταν εμείς φέρνουμε το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους.

Ο Ιησούς, σαν άτομο και σαν ο Θεός μας, δεν είναι απλά μια ιδέα. Πρέπει να αναλάβουμε δράση. Ο Ιησούς θέλει να προσφέρει φυσική θεραπεία στη γενιά μας — στη γη μας - και εμείς έχουμε την ευλογία να είμαστε σε θέση να συμμετέχουμε. Αλλά η φτώχεια του κόσμου μας που τρέχει μόνο πίσω απ’ ότι φαίνεται, είναι επίσης πνευματική.

Υπάρχει απεγνωσμένη ανάγκη για τα καλά νέα σε περιοχές που το ευαγγέλιο δεν έχει φτάσει ακόμα.

Το Ευαγγέλιο του Ματθαίου αναφέρει ότι μετά την ανάσταση του Ιησού, συνάντησε τους έντεκα εναπομείναντες αποστόλους και τους είπε:

Ματθ.κη:18-20 Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.

Ας είμαστε η γενιά που θα φέρει το μήνυμα της σωτηρίας σε κάθε έθνος, μέχρι τον τελευταίο κάτοικο αυτής της γης. Ας ζούμε σαν να κάθεται δίπλα μας, ο Ιησούς, σε κάθε τι — και όντως κάθεται. Αυτός είναι εδώ. Τι θα κάνεις εσύ;