Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018

Δανιήλ (9)


Δαν.α:9 Και έκαμεν ο Θεός τον Δανιήλ να εύρη χάριν και έλεος ενώπιον του αρχιευνούχου.

Εδώ φαίνεται ότι ήταν ο Θεός, που έκανε τον Δανιήλ να βρει χάρη κοντά στον αρχιευνούχο. Στις έσχατες ημέρες θα δούμε κάτι παρόμοιο, ο Θεός θα κάνει τους αγίους Του να βρουν χάρη ενώπιον των αρχόντων και αυτών που είναι σε ηγετικές θέσεις. Και ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει αυτό για την πρόοδο του έργου Του και για την δόξα Του.

Δαν.α:10 Και είπεν ο αρχιευνούχος προς τον Δανιήλ, Εγώ φοβούμαι τον κύριόν μου τον βασιλέα, όστις διέταξε το φαγητόν σας και το ποτόν σας, μήποτε ίδη τα πρόσωπά σας σκυθρωπότερα παρά των νεανίσκων των συνομηλίκων σας, και ενοχοποιήσητε την κεφαλήν μου εις τον βασιλέα.


Τους είπε, δηλαδή, ότι εάν τους έκανε κατά την αίτηση τους να μην τρώνε από τα βασιλικά εδέσματα, τότε θα φαίνονταν τα πρόσωπα τους σκυθρωπά και θα ενοχοποιούταν αυτός, γιατί είχε την ευθύνη να τους αναθρέψει σωστά, ώστε να μπορούν να σταθούν στο παλάτι του βασιλιά. Έτσι, δεν ήθελε να το κάνει. Εάν το έκανε, θα έχανε το κεφάλι του. Ο Ναβουχοδονόσωρ ήταν γνωστός για τον θυμό του, και είχε πάρει κεφάλια για παραπτώματα πολύ μικρότερα από αυτά. Φοβόταν δηλαδή μήπως χάση τη ζωή του. Είναι αλήθεια ότι ο Ναβουχοδονόσωρ κυβέρνησε με σιδερένια πυγμή και ένα από τα σφάλματά του ήταν ότι- θύμωνε πολύ εύκολα.

Για παράδειγμα, στον Δαν.β:5, ο Ναβουχοδονόσωρ κάλεσε τους μάγους και τους σοφούς της Βαβυλώνας για να του ερμηνεύσουν το όνειρο που είδε, χωρίς να τους πει το όνειρο. Αν και του έλεγαν να τους πει το όνειρο και τότε θα μπορέσουν να το εξηγήσουν, αυτός επέμενε στη θέση του. Τους είπε ότι αν δεν του πουν το όνειρο, «θέλετε καταμελισθή και αι οικίαι σας θέλουσι γείνει κοπρώνες». Και επειδή δεν μπορούσαν να το κάνουν, γιατί αυτό που ζητούσε ήταν παράλογο, ο βασιλιάς διέταξε να θανατωθούν όλοι οι σοφοί της Βαβυλώνας. Βρέθηκε όμως ο Δανιήλ, που με τη βοήθεια του Θεού μπόρεσε να εξηγήσει το όνειρο και έτσι να σταματήσει την οργή του βασιλιά.

Στο Δαν.γ:6, αναφέρεται το γεγονός με τους 3 παίδες, οι οποίοι δεν προσκύνησαν την εικόνα του βασιλιά. Τότε αυτός οργίστηκε και τους έριξε «εις το μέσον της καμίνου του πυρός της καιομένης». Δεν υπήρχε καμμιά αμφιβολία ότι ο Ναβουχοδονόσωρ κατεχόταν από πονηρά πνεύματα και γι’ αυτό περιερχόταν σ’ αυτή την κατάσταση.

Δαν.α:11 Και είπεν ο Δανιήλ προς τον Αμελσάρ, τον οποίον ο αρχιευνούχος κατέστησεν επί τον Δανιήλ, τον Ανανίαν, τον Μισαήλ και τον Αζαρίαν,

Ο αρχιευνούχος τοποθέτησε κάποιον άλλον να επιβλέπει τον Δανιήλ και τους 3 παίδες, και σ’ αυτόν ο Δανιήλ είπε να τους δοκιμάσει μερικές μέρες. «Αμελσάρ» σημαίνει «διαχωριστής». Το ότι ο αρχιευνούχος τοποθέτησε τον Αμελσάρ πάνω στον Δανιήλ και τους 3 παίδες, δείχνει ότι υπήρχε στενή περιφρούρηση και παρακολούθηση μέσα στο παλάτι που τους είχαν τοποθετήσει. Ήταν κάτω από συνεχή επιτήρηση και επίβλεψη όλο τον καιρό.

Δαν.α:12 Δοκίμασον, παρακαλώ, τους δούλους σου δέκα ημέρας· και ας δοθώσιν εις ημάς όσπρια να τρώγωμεν και ύδωρ να πίνωμεν·

Τα όσπρια είναι τα λαχανικά, ο αρακάς, η φακή, τα φασόλια. Ο Δανιήλ και οι 3 παίδες ήταν πρόθυμοι και αποφασισμένοι να αρνηθούν τα αγαθά της κοσμικής ζωής και τα πράγματα της σάρκας, και να ζήσουν άγιοι για τον Κύριο.

Ο Θεός καλεί και μας σήμερα που ζούμε στις έσχατες ημέρες να κάνουμε το ίδιο. Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε «σωφρόνως, δικαίως και ευσεβώς» σαυτόν τον κόσμο της αμαρτίας και να λάμπουμε μέσα στο πνευματικό σκοτάδι που μας περιβάλλει με το φως του Χριστού.

Ο Δανιήλ αποφάσισε να απαρνηθεί την γεμάτη σαρκικότητα ζωή και τα εξωτερικά πράγματα και να βαδίσει δια πίστεως και με πλήρη καθαρότητα ενώπιον του Θεού. Ο Θεός μας καλεί να αποχωριστούμε από τα πράγματα αυτού του κόσμου και να προσκολληθούμε πιο πολύ σ’ Αυτόν.

«δέκα ημέρας» συχνά χρησιμοποιείται στην Αγία Γραφή σαν πλήρες μέτρο χρόνου (Γέν.ις:3 και λα:41, Αριθ.ιδ:22). Οι δέκα ημέρες ήταν το διάστημα δοκιμασίας που έπρεπε να περάσουν. Έτσι και μας, ο Θεός μας έχει σ’ αυτόν τον κόσμο για να μας δοκιμάσει, να μας αγιάσει και να μας τελειοποιήσει ώστε να βαδίσουμε αποχωρισμένοι απ’ αυτόν τον κόσμο και να ζήσουμε για τον Θεό. Όσοι θα περάσουν αυτή τη δοκιμασία και μείνουν πιστοί θα είναι άξιοι να αποφύγουν όλα τα δεινά που πρόκειται να έρθουν πάνω σ’ αυτόν τον κόσμο, ο οποίος αρνήθηκε και απέρριψε τον Δημιουργό Του.