Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Η σωτηρία


·     «Ερευνάτε τας γραφάς» (Ιωάν.ε:39).

·     «Ούτοι δε ήσαν ευγενέστεροι παρά μας εν Θεσσαλονίκη, καθότι εδέχθησαν τον λόγον μετά πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθ’ ημέραν τας γραφάς, αν ούτως έχωσι ταύτα» (Πράξ.ιζ:11).

·  «τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν, δια μας πίστεως μας εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος μας διδασκαλίαν, μας έλεγχον, μας επανόρθωσην, μας εκπαίδευσιν την μετά μας δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» (Β’ Τιμ.γ:15-17).

Αξίζει να μελετάει κανείς τη Γραφή, το λόγο του Θεού, γιατί μας αποκαλύπτει το δρόμο της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής. Είναι η ανώτατη εξουσία σε θέματα πίστης, ηθικής και τρόπου ζωής. Η Γραφή, βασικά, είναι απλή και γραμμένη έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή, και να μπορούν να την υπακούσουν όλοι.


Αυτή η μελέτη φτιάχτηκε με το σκεπτικό και την προϋπόθεση ότι ο μέσος αναγνώστης που θα διαβάζει τις Γραφικές αναφορές, θα μπορεί να καταλαβαίνει τις βασικές διδασκαλίες της Γραφής. Είναι φυσικό, σ’ ένα τόσο μικρό βιβλίο, να μην είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι σημαντικές Βιβλικές αλήθειες. Παρουσιάζονται όμως οι διδασκαλίες που σύμφωνα με το Εβρ.ς:1-2 είναι βασικές για τη χριστιανική πίστη και ζωή.

Δίνουμε αρκετές Βιβλικές παραπομπές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπική ή ομαδική Βιβλική μελέτη, αλλά και για ομολογία. Ακόμα, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τις παραπομπές αυτές για να σημειώσει με διάφορά χρώματα τη Βίβλο του, ανάλογα με το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε διεξοδικοί στα θέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα εξετάσουμε εξονυχιστικά. Δεν αναφέρονται απαραίτητα όλα τα εδάφια που είναι σχετικά με κάποιο θέμα.

Τα πιο σημαντικά εδάφια σε κάθε θέμα αναφέρονται ολόκληρα ή μέρος τους, διαφορετικά η Γραφική τους αναφορά σημειώνεται μ’ ένα αστεράκι (*). Τα εδάφια με αστεράκι είναι τα πιο σημαντικά του εκάστοτε θέματος.

Εξαιτίας του περιορισμένου χώρου, δεν θα γίνει καμία προσπάθεια ερμηνείας των εδαφίων. Ο αναγνώστης πρέπει να είναι προσεκτικός στο να εξακριβώνει και να κατανοεί τα συμφραζόμενα του κάθε εδαφίου και να χρησιμοποιεί σωστούς κανόνες Βιβλικής μελέτης καθώς προσπαθεί να καταλάβει ένα εδάφιο.

Η σωτηρία


Διά τούτο αφήσαντες την αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, άς φερώμεθα πρός την τελειότητα, χωρίς να βάλλωμεν εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν, τής διδαχής των βαπτισμών και τής επιθέσεως των χειρών, και τής αναστάσεως των νεκρών και τής κρίσεως τής αιωνίου (Εβρ.ς:1,2).

Α. Όλος ο κόσμος έχει ανάγκη από σωτηρία

Τί λοιπόν; υπερέχομεν των εθνικών; Ουχί βεβαίως· διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας, ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ είς, δεν υπάρχει τις έχων σύνεσιν· δεν υπάρχει τις εκζητών τον Θεόν. Πάντες εξέκλιναν, ομού εξηχρειώθησαν· δεν υπάρχει ο πράττων αγαθόν, δεν υπάρχει ουδέ είς (Ρωμ.γ:9-12).

επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται τής δόξης του Θεού (Ρωμ.γ:23).

Διά τούτο καθώς δι' ένός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν εις τον κόσμον και διά τής αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες ήμαρτον· …. Διότι καθώς διά τής παρακοής του ένός ανθρώπου οι πολλοί κατεστάθησαν αμαρτωλοί, ούτω και διά τής υπακοής του ένός οι πολλοί θέλουσι κατασταθή δίκαιοι (Ρωμ.ε:12,19).

Διότι ο μισθός τής αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών (Ρωμ.ς:23).

Α’ Βασ.η:46
Β’ Χρον.ς:30
Ψαλμ.ιδ:1-3
Ψαλμ.νγ:1-3
Ψαλμ.ρλ:3
Παρ.κ:9
Εκκλ.ζ:20
Ησ.νγ:6
Ησ.ξδ:6
Ιερ.ιζ:9
Ρωμ.β:12-16
Ρωμ.γ:19
* Γαλ.γ:22
* Εφεσ.β:1-3
Ιάκ.α:15
* Α’ Ιωάν.α:8-10
Α’ Ιωάν.ε:19


Β. Το έργο της εξιλέωσης του Ιησού Χριστού.

Αλλ' αυτός ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών· η τιμωρία, ήτις έφερε την ειρήνην ημών, ήτο επ' αυτόν· και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα· εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού· και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών (Ησ.νγ:5-6).

διότι τούτο είναι το αίμά μου το τής καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών (Ματθ.κς:28).

Τή επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον πρός αυτόν και λέγει· Ιδού, ο Αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου (Ιωάν.α:29).

δικαιούνται δε δωρεάν μέ την χάριν αυτού διά τής απολυτρώσεως τής εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά τής πίστεως εν τώ αίματι αυτού, πρός φανέρωσιν τής δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά τής μακροθυμίας του Θεού (Ρωμ.γ:24-25).

αλλ' ο Θεός δεικνύει την έαυτού αγάπην εις ημάς, διότι ενώ ημείς ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών. Πολλώ μάλλον λοιπόν αφού εδικαιώθημεν τώρα διά του αίματος αυτού, θέλομεν σωθή από τής οργής δι' αυτού. Διότι εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν μέ τον Θεόν διά του θανάτου του Υιού αυτού, πολλώ, μάλλον φιλιωθέντες θέλομεν σωθή διά τής ζωής αυτού· και ουχί μόνον τούτο, αλλά και καυχώμενοι εις τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου ελάβομεν τώρα την φιλίωσιν (Ρωμ.ε:8-11).

Διότι είναι είς Θεός, είς και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, όστις έδωκεν έαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ωρισμένοις καιροίς (Α’ Τιμ.β:5-6).

τον δε ολίγον τι παρά τούς αγγέλους ηλαττωμένον Ιησούν βλέπομεν διά το πάθημα του θανάτου μέ δόξαν και τιμήν εστεφανωμένον, διά να γευθή θάνατον υπέρ παντός ανθρώπου διά τής χάριτος του Θεού (Εβρ.β:9).

Έξοδ.ιβ:13
Ρωμ.ε:15-21
Εφεσ.ε:25-27
Α’ Πέτρ.α:18-20
Λευιτ.κε:25, 47-49
Α΄ Κορ.ε:7
*Κολ.α:19-22
Α’ Πέτρ.β:24
Ματθ.κ:28
*Α’ Κορ.ιε:1-4
*Κολ.β:13-15
Α’ Ιωάν.β:2
Ιωάν.η:24
*Β΄Κορ.ε:14-21
*Εβρ.θ:22,28
Αποκ.ε:8-10
Ιωάν.ιδ:6
Γαλ.γ:13-14
*Εβρ.ι:4

Ρωμ.δ:24-25
*Εφεσ.β:13-19
*Εβρ.ι:10-20


Γ. Σωζόμαστε με τη χάρη του Θεού

δικαιούνται δε δωρεάν μέ την χάριν αυτού διά τής απολυτρώσεως τής εν Χριστώ Ιησού (Ρωμ.γ:24).

Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά τής πίστεως· και τούτο δεν είναι από σάς, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μή καυχηθή τις. Διότι αυτού ποίημα είμεθα, κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού πρός έργα καλά, τα οποία προητοίμασεν ο Θεός διά να περιπατήσωμεν εν αυτοίς (Εφεσ.β:8-10).

διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού (Φιλιπ.β:13).

Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τώ παρόντι αιώνι (Τίτ.β:11-12).

Γέν.ς:8
Ρωμ.η:32
* Εφεσ.β:4-10
Εβρ.ιβ:15
Ψαλμ.πδ:11
Α΄ Κορ.ι:13
* Τίτ.γ:4-7
Ιάκ.α:17
Πράξ.ιε:7-11
Α΄ Κορ.ιε:10
* Ρωμ.ς:1-2 15,23
* Ιάκ.δ:6
Ρωμ.δ:4,16
Β’ Κορ.θ:8-9
Γαλ.ε:4
Α’ Πέτρ.ε:5,10
Ρωμ.ε:20
* Β’ Κορ.ιβ:9
Εβρ.δ:16Δ. Η Σωτηρία είναι δια πίστεως
1.   Πίστη στον Ιησού Χριστό

Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μή απολεσθή πάς ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον (Ιωάν.γ:16).

Σάς είπον λοιπόν ότι θέλετε αποθάνει εν ταίς αμαρτίαις υμών· διότι εάν δεν πιστεύσητε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν ταίς αμαρτίαις υμών (Ιωάν.η:24).

ταύτα δε εγράφησαν διά να πιστεύσητε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχητε ζωήν εν τώ ονόματι αυτού (Ιωάν.κ:31).

Οι δε είπον· Πίστευσον εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, και θέλεις σωθή, σύ και ο οίκός σου (Πράξ.ις:31).

Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού πρός σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα. Διότι δι' αυτού αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς είναι γεγραμμένον· Ο δε δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως (Ρωμ.α:16-17).

εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου ειμή διά πίστεως Ιησού Χριστού, και ημείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησούν Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως Χριστού και ουχί εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθή εξ έργων νόμου ουδείς άνθρωπος (Γαλ.β:16).

Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά τής πίστεως· και τούτο δεν είναι από σάς, Θεού το δώρον (Εφεσ.β:8).

χωρίς δε πίστεως αδύνατον είναι να ευαρεστήση τις εις αυτόν· διότι ο προσερχόμενος εις τον Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τούς εκζητούντας αυτόν (Εβρ.ια:6).

Αβακ.β:4
Ιωάν.ς:47
Ρωμ.γ:21-31
Γαλ.γ:22-25
Ιωάν.α:12
Ιωάν.ιδ:6
Ρωμ.δ:1-25
Εβρ.ι:38
Ιωάν.γ:17-18
Πράξ.ιγ:38-39
Γαλ.β:20
Εβρ.ια:7
Ιωάν.γ:36
Πράξ.ιε:7-11
Γαλ.γ:1-11
Α’ Ιωάν.ε:1-13

2. Σώζουσα πίστη σημαίνει υπακοή

Και ο λόγος του Θεού ηύξανε, και επληθύνετο ο αριθμός των μαθητών ενΙερουσαλήμ σφόδρα, και πολύ πλήθος των ιερέων υπήκουον εις την πίστιν (Πράξ.ς:7).

διά του οποίου ελάβομεν χάριν και αποστολήν εις υπακοήν πίστεως πάντων των εθνών υπέρ του ονόματος αυτού (Ρωμ.α:5).

Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι υπήρχετε δούλοι τής αμαρτίας, πλήν υπηκούσατε εκ καρδίας εις τον τύπον τής διδαχής, εις τον οποίον παρεδόθητε (Ρωμ.ς:17).

Αλλά δεν υπήκουσαν πάντες εις το ευαγγέλιον. Διότι ο Ησαΐας λέγει· Κύριε, τίς επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; (Ρωμ.ι:16).

φανερωθέντος δε τώρα διά προφητικών γραφών κατ' επιταγήν του αιωνίου Θεού και γνωρισθέντος εις πάντα τα έθνη πρός υπακοήν πίστεως (Ρωμ.ις:26).

εν πυρί φλογός, κάμνων εκδίκησιν εις τούς μή γνωρίζοντας Θεόν και εις τούς μή υπακούοντας εις το ευαγγέλιον του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού (Β΄ Θεσ.α:8).

και γενόμενος τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τούς υπακούοντας εις αυτόν (Εβρ.ε:9).

Ματθ.ζ:21
Ρωμ.ιε:18
* Ιάκ.α:21-25
* Α’ Ιωάν.ε:1-8
* Ιωάν.η:30-32
* Β’ Θες.α:7-10
* Α’ Πέτρ.α:21-23

Ιωάν.ιδ:15,23
* Εβρ.ια:6-10
Α’ Πέτρ.δ:17

Πράξ.ε:32
* Εβρ.ια:28
* Α’ Ιωάν.β:3-6


Ρωμ.δ:3 και Γέν.ιε:6 κβ:16-18 κς:5
Ρωμ.ι:6-10 και Δευτ.λ:10 -14 Λουκ.ς:46

3.   Παραδείγματα ανεπαρκούς διανοητικής πίστης

Και ενώ ήτο εν Ιεροσολύμοις κατά την έορτήν του πάσχα, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, βλέποντες αυτού τα θαύματα, τα οποία έκαμνεν. Αυτός δε ο Ιησούς δεν ενεπιστεύετο εις αυτούς, διότι εγνώριζε πάντας, και διότι δεν είχε χρείαν διά να μαρτυρήση τις περί του ανθρώπου· επειδή αυτός εγνώριζε τί ήτο εντός του ανθρώπου (Ιωάν.β:23-25).

Αλλ' όμως και εκ των αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, πλήν διά τούς Φαρισαίους δεν ωμολόγουν, διά να μή γείνωσιν αποσυνάγωγοι. Διότι ηγάπησαν την δόξαν των ανθρώπων μάλλον παρά την δόξαν του Θεού (Ιωάν.ιβ:42-43).

Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι είς· καλώς ποιείς· και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίττουσι (Ιάκ.β:19).

* Ματθ.ζ:13-27
Λουκ.η:11-15
* Πράξ.η:12-23
Ιάκ.β:14-26
Ματθ.η:29
Λουκ.ιγ:23-30


4.   Η σώζουσα πίστη συμπεριλαμβάνει την εμπειρία του Πράξ.β:38

μετανοείτε και πιστεύετε εις το ευαγγέλιον (Μάρκ. α:15).

Όστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή (Μάρκ. ις:16).

Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ τής κοιλίας αυτού. Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Αγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη (Ιωάν.ζ:38-39).

Και ενώ ήρχισα να λαλώ, το Πνεύμα το Αγιον επήλθεν επ' αυτούς καθώς και εφ' ημάς κατ' αρχάς ………… Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίσην δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ τίς ήμην ώστε να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεόν; (Πράξ.ια:15-17)

είπε πρός αυτούς· Ελάβετε Πνεύμα Αγιον αφού επιστεύσατε; οι δε είπον πρός αυτόν· Αλλ' ουδέ άν υπάρχη Πνεύμα Αγιον ηκούσαμεν. Και είπε πρός αυτούς· Εις τί λοιπόν εβαπτίσθητε; Οι δε είπον· Εις το βάπτισμα του Ιωάννου (Πράξ.ιθ:2,3).

Διά να έλθη εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ διά Ιησού Χριστού, ώστε να λάβωμεν την επαγγελίαν του Πνεύματος διά τής πίστεως (Γαλ.γ:14).

εις τον οποίον και σείς ηλπίσατε, ακούσαντες τον λόγον τής αληθείας, το ευαγγέλιον τής σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε μέ το Πνεύμα το Άγιον τής επαγγελίας (Εφεσ.α:13).

Λουκ.ιγ:3
Πράξ.β:41
Πράξ.η:12
Πράξ.η:36-39
Πράξ.ις:30-34
Πράξ.ιη:8
* Πράξ.ιθ:1-6
Γαλ.γ:2
Α’ Ιωάν.ε:8-10


Ρωμ.ι:8-13 με Λουκ.ς:46  Πράξ.β:4,21 κβ:16  Ρωμ.η:9-11 και Α΄ Κορ.ιβ:3

Ε. Υπακοή στο Ευαγγέλιο
1.     Η διδασκαλία της Καινής Διαθήκης

Εγώ μέν σάς βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα· αυτός θέλει σάς βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί (Ματθ.γ:11).

Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοί λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού (Ιωάν.γ:5)

Και ο Πέτρος είπε πρός αυτούς· Μετανοήσατε, και άς βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.β:38)

ημείς, οίτινες απεθάνομεν κατά την αμαρτίαν, πώς θέλομεν ζήσει πλέον εν αυτή;…. Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά τής δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν……..Διότι ο νόμος του Πνεύματος τής ζωής εν Χριστώ Ιησού μέ ηλευθέρωσεν από του νόμου τής αμαρτίας και του θανάτου (Ρωμ.ς:2,4η:2).

Και τοιούτοι υπήρχετέ τινες· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών (Α΄Κορ.ς:11).

Σάς φανερόνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιον, το οποίον εκήρυξα πρός εσάς, το οποίον και παρελάβετε, εις το οποίον και ίστασθε, διά του οποίου και σώζεσθε, τίνι τρόπω σάς εκήρυξα αυτό, άν φυλάττητε αυτό, εκτός εάν επιστεύσατε ματαίως. Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς (Α’ Κορ.ιε:1-4).

ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος (Τίτος γ:5)

Μάρκ.α:8
Μάρκ.ις:15-17
Λουκ.γ:16
Λουκ.κδ:46-49
Πράξ.α:4-8
Πράξ.γ:19
* Πράξ.η:15-17
Πράξ.η:36-39
* Πράξ.θ:17-18
κβ:16
* Πράξ.ι:43-48
Πράξ.ια:15-18
Πράξ.ις:30-34
* Πράξ.ιθ:1-6
Ρωμ.ς:1-7 ζ:6  η:2
Α’ Κορ.ι:1-2
Εβρ.ς:1-2
Εβρ.ι:15-23
* Α’ Ιωάν.ε:8-102.     Τυπολογία από την Παλαιά Διαθήκη (αίμα, νερό, φωτιά ή λάδι)

Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλην, και πάντες διά τής θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τον Μωυσήν εβαπτίσθησαν εν τή νεφέλη και εν τή θαλάσση (Α΄ Κορ.ι:1-2)

* Έξοδ.ιβ:13
* Έξοδ.κθ:1-7
Αριθ.ιθ:1-10
Α΄ Βασ.ιη:33-39
* Έξοδ.ιδ:19-31
Λευιτ.α:1-13
Αριθ.λα:1-18
Εβρ.θ:18-20
* Έξοδ.ιθ:10-11
Λευιτ.ιδ:1-20
Αριθ.λα:21-24


* Έξοδ.μ:6-7 και Εβρ.θ:1-9
Ματθ.γ:11 και Πράξ.β:3-4
Ιωάν.ιδ:16-17,26 και Α’ Ιωάν.β:20,27
Α’ Πέτρ.γ:20-21 και Β’ Πέτρ.γ:5-7

Ζ. Μετάνοια
1.     Η αναγκαιότητα της μετάνοιας

Ουχί, σάς λέγω, αλλ' εάν δεν μετανοήτε, πάντες ομοίως θέλετε απολεσθή (Λουκ.ιγ:3,5).

Μετανοήσατε…… (Πράξ.β:38).

Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί αναψυχής από τής παρουσίας του Κυρίου (Πράξ.γ:19).

Τούς καιρούς λοιπόν τής αγνοίας παραβλέψας ο Θεός, τώρα παραγγέλλει εις πάντας τούς ανθρώπους πανταχού να μετανοώσι (Πράξ.ιζ:30).

Ιεζεκ.ιη:30-32
Ιεζεκ.λγ:11
Ματθ.γ:1-11
Ματθ.δ:17
Μάρκ.α:4-5
* Μάρκ.α:15
Μάρκ.ς:12
Λουκ.γ:3-9
* Λουκ.ιγ:1-5
Λουκ.κδ:47
Πράξ.κς:18,20
Ρωμ.β:4
* Εβρ.ς:1
Β’ Πέτρ.γ:9
Αποκ.β:5
Αποκ.β:16
Αποκ.β:21-22
Αποκ.γ:3

2.     Στοιχεία της μετάνοιας.

Θυσίαι του Θεού είναι πνεύμα συντετριμμένον· καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει ( Ψαλμ.να:17).

Ο κρύπτων τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευοδωθή· ο δε εξομολογούμενος και παραιτών αυτάς θέλει ελεηθή (Παρ.κη:13).

Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους τής μετανοίας (Λουκ.γ:8).

Διά να ανοίξης τούς οφθαλμούς αυτών, ώστε να επιστρέψωσιν από του σκότους εις το φώς και από τής εξουσίας του Σατανά πρός τον Θεόν, διά να λάβωσιν άφεσιν αμαρτιών και κληρονομίαν μεταξύ των ηγιασμένων διά τής εις εμέ πίστεως….. να μετανοώσι και να επιστρέφωσιν εις τον Θεόν, πράττοντες έργα άξια τής μετανοίας (Πράξ.κς:18,20).

Διότι η κατά Θεόν λύπη γεννά μετάνοιαν πρός σωτηρίαν αμεταμέλητον· η λύπη όμως του κόσμου γεννά θάνατον (Β΄ Κορ.ζ:10).

 Ψαλμ.να:1-12
Ματθ.ε:3
Ματθ.ε:23-24
* Μάρκ.α:4-5
Μάρκ.β:17
* Λουκ.γ:7-9
Λουκ.ε:32
Λουκ.ιε:11-32
Λουκ.ιη:9-14
Λουκ.ιθ:8
Πράξ.ιθ:18-19
Εβρ.ς:1
Α’ Ιωάν.ε:32Η. Βάπτισμα στο νερό
1.     Σημασία και αναγκαιότητα

Οστις πιστεύση και βαπτισθή θέλει σωθή, όστις όμως απιστήση θέλει κατακριθή (Μάρκ.ις:16).

Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοί λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού (Ιωάν.γ:5).

Και ο Πέτρος είπε πρός αυτούς· Μετανοήσατε, και άς βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος (Πράξ.β:38).

Και προσέταξεν αυτούς να βαπτισθώσιν εις το όνομα του Κυρίου. Τότε παρεκάλεσαν αυτόν να διαμείνη ημέρας τινάς (Πράξ.ι:48).

Και τώρα τί βραδύνεις; σηκωθείς βαπτίσθητι και απολούσθητι από των αμαρτιών σου, επικαλεσθείς το όνομα του Κυρίου. Και τώρα τί βραδύνεις; σηκωθείς βαπτίσθητι και απολούσθητι από των αμαρτιών σου, επικαλεσθείς το όνομα του Κυρίου (Πράξ.κβ:16).

Η αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ' αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά τής δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν (Ρωμ.ς:3-4).

Και τοιούτοι υπήρχετέ τινες· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών (Α΄Κορ.ς:11).

επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε (Γαλ.γ:27).

εις τον οποίον και περιετμήθητε μέ περιτομήν αχειροποίητον, απεκδυθέντες το σώμα των αμαρτιών τής σαρκός διά τής περιτομής του Χριστού, συνταφέντες μετ' αυτού εν τώ βαπτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε διά τής πίστεως τής ενεργείας του Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών (Κολ.β:11-12).

τα οποία ηπείθησάν ποτε, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενέ ποτε αυτούς εν ταίς ημέραις του Νώε, ενώ κατεσκευάζετο η κιβωτός, εις ήν ολίγαι, τουτέστιν οκτώ, ψυχαί διεσώθησαν δι' ύδατος. Του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα, σώζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή τής ακαθαρσίας τής σαρκός, αλλά μαρτυρία τής αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, διά τής αναστάσεως του Ιησού Χριστού (Α’ Πέτρ.γ:20-21).

Έξοδ.λ:20
Ματθ.γ:11
Ιωάν.κ:23
Λευιτ.ιδ:1-7
Ματθ.κη:19
* Κολ.β:11-13
Λευιτ.ιζ:15-16
Μάρκ.α:4
* Τίτος γ:5
Αριθ.ιθ:1-5,9
Λουκ.γ:3
Εβρ.θ:19
Αριθ.ιθ:13,20
Λουκ.ζ:30
* Α’ Πέτρ.γ:20-21
Β’ Βασιλ.ε:10-14
Λουκ.κδ:47
Α’ Ιωάν.ε:6,8

2.   Για όσους έχουν μετανοήσει.

Λουκγ:7,8 Έλεγε δε προς τους όχλους τους εξερχομένους διά να βαπτισθώσιν υπ' αυτού· Γεννήματα εχιδνών, τις έδειξεν εις εσάς να φύγητε από της μελλούσης οργής; Κάμετε λοιπόν καρπούς αξίους της μετανοίας, και μη αρχίσητε να λέγητε καθ' εαυτούς, Πατέρα έχομεν τον Αβραάμ· διότι σας λέγω ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων να αναστήση τέκνα εις τον Αβραάμ.

Πράξ.β:38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

Πράξ.β:41 Εκείνοι λοιπόν μετά χαράς δεχθέντες τον λόγον αυτού εβαπτίσθησαν, και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχαί.

Πράξ.η:12 Ότε όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππον ευαγγελιζόμενον τα περί της βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, εβαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες.

Πράξ.η:36,37 Και καθώς εξηκολούθουν την οδόν, ήλθον εις το ύδωρ, και λέγει ο ευνούχος· Ιδού ύδωρ· τι με εμποδίζει να βαπτισθώ; Και ο Φίλιππος είπεν· Εάν πιστεύης εξ όλης της καρδίας, δύνασαι. Και αποκριθείς είπε· Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού.

Πράξ.ιη:8 Κρίσπος δε ο αρχισυνάγωγος επίστευσεν εις τον Κύριον μεθ' όλου του οίκου αυτού, και πολλοί των Κορινθίων ακούοντες επίστευον και εβαπτίζοντο.

*Ματθ.γ:6-8
Πράξ.ι:47-48
Μάρκ.α:5
Πράξ.ις:14-15
*Μάρκ.ις:16
Πράξ.ις:31-34
Πράξ.θ:6, 18
*Πράξ.ιθ:5
Πράξ.ι:43
Εβρ.ια:6


3.   Βάπτισμα με καταβύθιση στο νερό

Ματθ.γ:16 Και βαπτισθείς ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος· και ιδού, ηνοίχθησαν εις αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως περιστεράν και ερχόμενον επ' αυτόν·

Ιωάν.γ:23 Ήτο δε και ο Ιωάννης βαπτίζων εν Αινών πλησίον του Σαλείμ, διότι ήσαν εκεί ύδατα πολλά, και ήρχοντο και εβαπτίζοντο·

Πράξ.η:36-39 Και καθώς εξηκολούθουν την οδόν, ήλθον εις το ύδωρ, και λέγει ο ευνούχος· Ιδού ύδωρ· τι με εμποδίζει να βαπτισθώ; Και ο Φίλιππος είπεν· Εάν πιστεύης εξ όλης της καρδίας, δύνασαι. Και αποκριθείς είπε· Πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Και προσέταξε να σταθή η άμαξα, και κατέβησαν αμφότεροι εις το ύδωρ, ο Φίλιππος και ο ευνούχος, και εβάπτισεν αυτόν. Ότε δε ανέβησαν εκ του ύδατος, Πνεύμα Κυρίου ήρπασε τον Φίλιππον, και δεν είδεν αυτόν πλέον ο ευνούχος· αλλ' επορεύετο την οδόν αυτού χαίρων.

Κολ.β:12 συνταφέντες μετ' αυτού εν τω βαπτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε διά της πίστεως της ενεργείας του Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ των νεκρών.

Ματθ.ιε:6
Μάρκ.ζ:8
*Μάρκ.α:5
*Μάρκ.α:9-10
Πράξ.ι:47,48


4.     Βάπτισμα στο όνομα του  Ιησού

Πράξ.β:38 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος.

Πράξ.η:16 διότι δεν είχεν έτι επιπέσει επ' ουδένα εξ αυτών, αλλά μόνον ήσαν βεβαπτισμένοι εις το όνομα του Κυρίου Ιησού.

Πράξ.ι:48 προσέταξεν δὲ αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ βαπτισθῆναι. τότε ἠρώτησαν αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς.

Πράξ.ιθ:3-5 Και είπε προς αυτούς· Εις τι λοιπόν εβαπτίσθητε; Οι δε είπον· Εις το βάπτισμα του Ιωάννου. Και είπεν ο Παύλος· Ο Ιωάννης μεν εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας, λέγων προς τον λαόν να πιστεύσωσιν εις τον ερχόμενον μετ' αυτόν, τουτέστιν εις τον Χριστόν Ιησούν. Ακούσαντες δε εβαπτίσθησαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού.

Πράξ.κβ:16 καὶ νῦν τί μέλλεις; ἀναστὰς βάπτισαι καὶ ἀπόλουσαι τὰς ἁμαρτίας σου ἐπικαλεσάμενος τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

Ιωάν.ιδ:6-14
Α’ Κορ.ς:11
Πράξ.γ:6,16
Γαλ.γ:27
Πράξ.δ:7-12
Εφες.γ:14,15
*Πράξ.η:12
Φιλιπ.β:9-11
Πράξ.ι:43
Κολ.β:9-10
*Πράξ.ιε:17
Κολ.β:12
Ρωμ.ς:3
*Κολ.γ:17
Ρωμ.ς:4
Ιάκ.β:7
Α’ Κορ.α:13


5.     Το ΕΝΑ όνομα στο Ματθ.κη:18

Ματθ.κη:18-20 Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς· και ιδού, εγώ είμαι μεθ' υμών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Αμήν.

Ζαχ.ιδ:9 Και ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ' όλην την γήν· εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος εις και το όνομα αυτού εν.

Ματθ.α:21 Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.

Λουκ.κδ:47 και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ.

Ιωάν.ε:43 εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου, και δεν με δέχεσθε· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθή.

Ιωάν.ιδ:26 ο δε Παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον θέλει πέμψει ο Πατήρ εν τω ονόματί μου, εκείνος θέλει σας διδάξει πάντα και θέλει σας υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς.

Αποκ.κβ:3,4 Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή, και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν και θέλουσιν ιδεί το πρόσωπον αυτού, και το όνομα αυτού θέλει είσθαι επί των μετώπων αυτών.

Ψαλμ.κβ:22
*Πράξ.ιθ:3-5
Ης.θ:6
Φιλιπ.β:9-11
*Ης.νβ:6
Κολ.γ:17
Μάρκ.ις:15-17
Εβρ.α:4
Ιωάν.ιζ:6, 26
Εβρ.β:12
Πράξ.β:38, η:16, ι:48

Θ. Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος
1.     Υπόσχεση και εντολή

Ιωήλ β:28,29 Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το πνεύμά μου επί πάσαν σάρκα· και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και αι θυγατέρες σας· οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνιασθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. Και έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέραις εκείναις θέλω εκχέει το πνεύμά μου.

Ματθ.γ:11 Εγώ μεν σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν· ο δε οπίσω μου ερχόμενος είναι ισχυρότερός μου, του οποίου δεν είμαι άξιος να βαστάσω τα υποδήματα· αυτός θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί.

Ιωάν.κ:22 Και τούτο ειπών, ενεφύσησε και λέγει προς αυτούς· Λάβετε Πνεύμα Άγιον.

Πράξ.α:4,5 Και συνερχόμενος μετ' αυτών, παρήγγειλε να μη απομακρυνθώσιν από Ιεροσολύμων, αλλά να περιμένωσι την επαγγελίαν του Πατρός, την οποίαν ηκούσατε, είπε, παρ' εμού. Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας.

Πράξ.β:38,39 Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος. Διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντας τους εις μακράν, όσους αν προσκαλέση Κύριος ο Θεός ημών.

Ιερεμ.λα:31-33
Ιεζεκ.ια:19
Ιεζεκ.λς:26
Ιεζεκ.λθ:29
Ματθ.κη:20
Μάρκ.α:8
Μάρκ.ιε:17,18
Λουκ.γ:16
*Λουκ.ια:13
*Λουκ.κδ:49
Ιωάν.α:33
*Ιωάν.γ:5
Ιωάν.δ:14
*Ιωάν.ζ:38,39
*Ιωάν.ιδ:16-18
Ιωάν.ιδ:26
Ιωάν.ιε:26
*Ιωάν.ις:7,13
*Πράξ.α:4-8
Πράξ.β:16-18
Β’ Κορ.γ:3-6
Εβρ.ι:15,16
Α’ Πέτρ.α:10-12


2.     Είναι εμπειρία της εκκλησίας που ιδρύθηκε την Πεντηκοστή

Ματθ.ις:18 Και εγώ δε σοι λέγω ότι συ είσαι Πέτρος, και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν ισχύσει κατ' αυτής.

Λουκ.ζ:28 Διότι σας λέγω, μεταξύ των γεννηθέντων εκ γυναικών ουδείς προφήτης είναι μεγαλήτερος Ιωάννου του βαπτιστού· πλην ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού είναι μεγαλήτερος αυτού.

Λουκ.κδ:47,49 και να κηρυχθή εν τω ονόματι αυτού μετάνοια και άφεσις αμαρτιών εις πάντα τα έθνη, γινομένης αρχής από Ιερουσαλήμ…. Και ιδού, εγώ αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ' υμάς· σεις δε καθήσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ εωσού ενδυθήτε δύναμιν εξ ύψους.

Ιωάν.ζ:39 Τούτο δε είπε περί του Πνεύματος, το οποίον έμελλον να λαμβάνωσιν οι πιστεύοντες εις αυτόν· διότι δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα Άγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.

Ιωάν.ις:7 Εγώ όμως την αλήθειαν σας λέγω· συμφέρει εις εσάς να απέλθω εγώ. Διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος δεν θέλει ελθεί προς εσάς· αλλ' αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς·

Πράξ.α:5 Διότι ο μεν Ιωάννης εβάπτισεν εν ύδατι, σεις όμως θέλετε βαπτισθή εν Πνεύματι Αγίω ουχί μετά πολλάς ταύτας ημέρας.

Γαλ.δ:4-6 ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον, διά να εξαγοράση τους υπό νόμον, διά να λάβωμεν την υιοθεσίαν. Και επειδή είσθε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει· Αββά, ο Πατήρ.

Ιερ.λα:31-33
Ιεζεκ.ια:19
Ματθ.γ:11
Λουκ.γ:16
Ιωάν.α:16-17
Ρωμ.η:3-4
*Πράξ.α:4-8
Γαλ.γ:13-14
*Πράξ.β:1-4
Εβρ.η:6-13
Πράξ.β:33
Εβρ.θ:15-17
Πράξ.ιθ:1-6
Εβρ.ια:39,40
Ρωμ.δ:24,25
Α’ Πέτρ.α:10-12

3.     Σπουδαιότητα και αναγκαιότητα

Ιωάν.γ:5 Απεκρίθη ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.

Ρωμ.η:9 Σεις όμως δεν είσθε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το Πνεύμα του Θεού κατοική εν υμίν. Αλλ' εάν τις δεν έχη το Πνεύμα του Χριστού, ούτος δεν είναι αυτού.

Ρωμ.ιδ:17 Διότι η βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσις και πόσις, αλλά δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω·

Α’ Κορ.ς:11 Και τοιούτοι υπήρχετέ τινες· αλλά απελούσθητε, αλλά ηγιάσθητε, αλλ' εδικαιώθητε διά του ονόματος του Κυρίου Ιησού και διά του Πνεύματος του Θεού ημών.

Α’ Κορ.ιβ:13 διότι ημείς πάντες διά του ενός Πνεύματος εβαπτίσθημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν Πνεύμα εποτίσθημεν.

Εφεσ.α:13,14 εις τον οποίον και σεις ηλπίσατε, ακούσαντες τον λόγον της αληθείας, το ευαγγέλιον της σωτηρίας σας, εις τον οποίον και πιστεύσαντες εσφραγίσθητε με το Πνεύμα το Άγιον της επαγγελίας, όστις είναι ο αρραβών της κληρονομίας ημών, μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού, εις έπαινον της δόξης αυτού.

Τίτ.γ:5 ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος

Α’ Ιωάν.γ:24 Και όστις φυλάττει τας εντολάς αυτού μένει εν αυτώ, και αυτός εν εκείνω. Και εκ τούτου γνωρίζομεν ότι μένει εν ημίν, εκ του Πνεύματος το οποίον έδωκεν εις ημάς.

 Ης.κη:11,12
*Ιωάν.γ:1-8
Ιωάν.ζ:37-39
Ιωάν.ιδ:26
Ιωάν.ις:13
Ιωάν.κ:22
*Πράξ.α:4-8
*Πράξ.β:1-4
Πράξ.β:16-17
Πράξ.β:33
*Πράξ.β:37-39
*Πράξ.γ:19
*Πράξ.η:15-17
*Πράξ.θ:17
*Πράξ.ι:44-47
*Πράξ.ια:15-18
*Πράξ.ιθ:1-6
Ρωμ.ε:5
Ρωμ.ζ:6
*Ρωμ.η:1-16, 23-27
Α’ Κορ.β:10-16
Α’ Κορ.γ:16
Α’ Κορ.ς:19
*Α’ Κορ.ιβ:3
Β’ Κορ.γ:3-18
Γαλ.γ:14
ΓΑλ.δ:4-6
Γαλ.ε:22,23
Εφες.β:18
*Εφες.γ:16,17
Εφες.δ:30
Β’ Θες.β:13
Β’ Τιμ.α:7
Α’Πέτρ.α:2,22
Α’ Πέτρ.δ:14
Α’ Ιωάν.δ:13

4.     Η ομιλία σε γλώσσες είναι το αρχικό σημείο.

Μάρκ.ις:17 Σημεία δε εις τους πιστεύσαντας θέλουσι παρακολουθεί ταύτα, Εν τω ονόματί μου θέλουσιν εκβάλλει δαιμόνια· θέλουσι λαλεί νέας γλώσσας·

Πράξ.β:4 και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας, καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσιν.

Πράξ.ι:45,46 Και εξεπλάγησαν οι εκ περιτομής πιστοί, όσοι ήλθον μετά του Πέτρου, ότι η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εξεχύθη και επί τα έθνη· διότι ήκουον αυτούς λαλούντας γλώσσας και μεγαλύνοντας τον Θεόν. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος·

Πράξ.ιθ:6 Και αφού ο Παύλος επέθηκεν επ' αυτών τας χείρας, ήλθε το Πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς, και ελάλουν γλώσσας και προεφήτευον.

*Ησ.κη:11,12
Ιωάν.γ:8
*Πράξ.β:1-4
Πράξ.β:33
*Πράξ.η:6-8, 12-20
*Πράξ.ι:44-46
*Πράξ.ια:15
Ρωμ.η:16
Α’ Κορ.ιδ:18
*Α’ Κορ.ιδ:21,22
Ιάκ.γ:2,8