Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2019

Η θεότητα«Δια τούτο αφήσαντες την αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, ας φερώμεθα προς την τελειότητα, χωρίς να βάλλωμεν εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων, και πίστεως εις Θεόν, της διδαχής των βαπτισμών, και της επιθέσεως των χειρών, και της αναστάσεως των νεκρών, και της κρίσεως της αιωνίου» (Εβρ.ς:1-2).


     ·     «Ερευνάτε τας γραφάς» (Ιωάν.ε:39).
·     «Ούτοι δε ήσαν ευγενέστεροι παρά μας εν Θεσσαλονίκη, καθότι εδέχθησαν τον λόγον μετά πάσης προθυμίας, εξετάζοντες καθ’ ημέραν τας γραφάς, αν ούτως έχωσι ταύτα» (Πράξ.ιζ:11).
·  «τα ιερά γράμματα, τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν εις σωτηρίαν, δια μας πίστεως μας εν Χριστώ Ιησού. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, και ωφέλιμος μας διδασκαλίαν, μας έλεγχον, μας επανόρθωσην, μας εκπαίδευσιν την μετά μας δικαιοσύνης, δια να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν» (Β’ Τιμ.γ:15-17).

Αξίζει να μελετάει κανείς τη Γραφή, το λόγο του Θεού, γιατί μας αποκαλύπτει το δρόμο της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής. Είναι η ανώτατη εξουσία σε θέματα πίστης, ηθικής και τρόπου ζωής. Η Γραφή, βασικά, είναι απλή και γραμμένη έτσι ώστε να γίνεται κατανοητή, και να μπορούν να την υπακούσουν όλοι.


Αυτή η μελέτη φτιάχτηκε με το σκεπτικό και την προϋπόθεση ότι ο μέσος αναγνώστης που θα διαβάζει τις Γραφικές αναφορές, θα μπορεί να καταλαβαίνει τις βασικές διδασκαλίες της Γραφής. 

Δίνουμε αρκετές Βιβλικές παραπομπές, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προσωπική ή ομαδική Βιβλική μελέτη, αλλά και για ομολογία. Ακόμα, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τις παραπομπές αυτές για να σημειώσει με διάφορά χρώματα τη Βίβλο του, ανάλογα με το θέμα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε διεξοδικοί στα θέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα εξετάσουμε εξονυχιστικά. Δεν αναφέρονται απαραίτητα όλα τα εδάφια που είναι σχετικά με κάποιο θέμα.

Τα πιο σημαντικά εδάφια σε κάθε θέμα αναφέρονται ολόκληρα ή μέρος τους, διαφορετικά η Γραφική τους αναφορά σημειώνεται μ’ ένα αστεράκι (*). Τα εδάφια με αστεράκι είναι τα πιο σημαντικά του εκάστοτε θέματος.

Εξαιτίας του περιορισμένου χώρου, δεν θα γίνει καμία προσπάθεια ερμηνείας των εδαφίων. Ο αναγνώστης πρέπει να είναι προσεκτικός στο να εξακριβώνει και να κατανοεί τα συμφραζόμενα του κάθε εδαφίου και να χρησιμοποιεί σωστούς κανόνες Βιβλικής μελέτης καθώς προσπαθεί να καταλάβει ένα εδάφιο.Η θεότητα


“Δια τούτο αφήσαντες την αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού ας φερώμεθα προς την τελειότητα χωρίς να βάλλωμεν εκ νέου θεμέλιον μετανοίας από νεκρών έργων και πίστεως εις Θεόν” (Εβρ.ς:2)

Α. Ο Θεός είναι ΕΙΣ

Άκουε Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών είναι είς Κύριος (Δευτ.ς:4)

Κύριε των δυνάμεων Θεέ του Ισραήλ ο καθήμενος επί των χερουβείμ σύ αυτός είσαι ο Θεός ο μόνος πάντων των βασιλείων της γής συ έκαμες τον ουρανόν και την γην (Ησ.λζ:16)

Ούτω λέγει Κύριος ο Βασιλεύς του Ισραήλ και ο Λυτρωτής αυτού ο Κύριος των δυνάμεων. Εγώ είμαι ο πρώτος και εγώ ο έσχατος και εκτός εμού δεν υπάρχει Θεός (Ησ.μδ:6)

Μη φοβείσθε μηδέ τρομάζετε έκτοτε δεν σε έκαμα να ακούσης και ανήγγειλα τούτο; σείς είσθε μάλιστα μάρτυρές μου εκτός εμού υπάρχει Θεός; βεβαίως δεν υπάρχει βράχος δεν γνωρίζω ουδένα (Ησ.μδ:8)

Ούτω λέγει ο Κύριος όστις σε ελύτρωσε και σε έπλασεν εκ κοιλίας. Εγώ είμαι ο Κύριος ο ποιήσας τα πάντα ο μόνος εκτείνας τους ουρανούς ο στερεώσας την γην απ’ εμαυτού (Ησ.μδ:24).

Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός εγώ σε περιέζωσα αν και δεν με εγνώρισας (Ησ.με:5).

δια να γνωρίσωσιν από ανατολών ηλίου και από δυσμών ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδείς εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος (Ησ.με:6).

Διότι ούτω λέγει Κύριος ο ποιήσας τούς ουρανούς αυτός ο Θεός ο πλάσας την γην και ποιήσας αυτήν όστις αυτός εστερέωσεν αυτήν έκτισεν αυτήν ουχί ματαίως αλλ έπλασεν αυτήν δια να κατοικήται. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος (Ησ.με:18).

Απαγγείλατε και φέρετε αυτούς πλησίον μάλιστα ας συμβουλευθώσιν ομού τις ανήγγειλε τούτο απ αρχής τις εφανέρωσε τούτο εξ εκείνου του καιρού ουχί εγώ ο Κύριος και δεν υπάρχει εκτός εμού άλλος Θεός Θεός δίκαιος και Σωτήρ δεν υπάρχει εκτός εμού (Ησ.με:21).

Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέρατα τής γής διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος (Ησ.με:22).

με τίνα θέλετε με εξομοιώσει και θέλετε με εξισώσει και με συγκρίνει και θέλομεν είσθαι όμοιοι (Ησ.μς:5).

Ενθυμήθητε τα πρότερα τα απ αρχής διότι εγώ είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος εγώ είμαι ο Θεός και ουδείς όμοιός μου (Ησ.μς:9).

Ένεκεν εμού ένεκεν εμού θέλω κάμει τούτο διότι πώς ήθελε μολυνθή το όνομά μου ναι δεν θέλω δώσει την δόξαν μου εις άλλον (Ησ.μη:11)

Άκουσον μου Ιακώβ και Ισραήλ τον οποίον εγώ εκάλεσα εγώ αυτός είμαι εγώ ο πρώτος εγώ και ο έσχατος (Ησ.μη:12)

Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι Άκουε Ισραήλ Κύριος ο Θεός ημών είναι είς Κύριος (Μάρκ.ιβ:29)

ο δε μεσίτης δεν είναι ενός ο Θεός όμως είναι είς (Γαλ.γ:20)

Διότι είναι είς Θεός είς και μεσίτης Θεού και ανθρώπων άνθρωπος Ιησούς Χριστός (Α’ Τιμ.β:5)

Σύ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι είς καλώς ποιείς και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρίττουσι (Ιακ.β:19)

και ευθύς ήλθον εις πνευματικήν έκστασιν και ιδού θρόνος έκειτο εν τω ουρανώ και επί του θρόνου ήτό τις καθήμενος (Αποκ.δ:2)

Έξοδ.κ:3-5
Ψαλμ.οα:22
* Ζαχ.ιδ:9
Δευτ.δ:35
Ψαλμ.πγ:18
* Μαλαχ.β:10
Δευτ.ε:7
Ψαλμ.πς:10
Ιωάν.δ:22-24
Δευτ.λβ:39
Ησ.α:4, ε:19 κτλ
* Ιωάν.ιζ:3
Β’ Σαμ.ζ:22
Ησ.μ:25
* Ρωμ.γ:30
Α’ Βασ.η:60
* Ησ.μβ:8
Α’ Κορ.η:4, 6
Α’ Χρον.ιζ:20
* Ησ.μγ:10-11
Εφεσ.δ:6
Νεεμ.θ:6
* Ησ.με:5-6,14,18
Α’ Τιμ.ς:15
Ιώβ θ:8
Ωσηέ ιγ:4
Α’ Ιωάν.β:20

Β. Ο Θεός είναι Πνεύμα και είναι αόρατος

Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν (Ιωάν.α:18)

Ο Θεός είναι πνεύμα (Ιωάν.δ:24)

Έξοδ.λγ:20
Κολ.α:15
Εβρ.ια:27
Ματθ.ις:17
Α’ Τιμ.α:17
Εβρ.ιβ:9
Λουκ.κδ:39
* Α’ Τιμ.ς:15-16
Α’ Ιωάν.δ:12

Γ. Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα

1.   Ο Πατέρας - Ο Θεός σαν Πατέρας, γεννήτορας.

Ταύτα ανταποδίδετε εις τον Κύριον λαέ μωρέ και ασύνετε δεν είναι αυτός ο πατήρ σου όστις σε εξηγόρασεν αυτός όστις σε έπλασε και σε εμόρφωσεν (Δευτ.λβ:6).

Σύ βεβαίως είσαι ο Πατήρ ημών αν και ο Αβραάμ δεν εξεύρη ημάς και ο Ισραήλ δεν γνωρίζη ημάς σύ Κύριε είσαι ο Πατήρ ημών. Λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απ’ αιώνος (Ησ.ξγ:16).

Δεν είναι είς ο πατήρ πάντων ημών δεν έπλασεν ημάς είς Θεός δια τι δολιευόμεθα έκαστος κατά του αδελφού αυτού, βεβηλούντες την διαθήκην των πατέρων ημών (Μαλ.β:10).

Ψαλμ.πθ:26
Ρωμ.η:14-16
Εβρ.ιβ:9
Ησ.ξδ:8
Γαλ.α:1-4
Εφεσ.δ:6
Ιερ.λα:9


2.   Ο Γιος του Θεού (ανθρώπινη φύση)

Και αποκριθείς ο άγγελος είπε προς αυτήν Πνεύμα Αγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει δια τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον θέλει ονομασθή Υιός Θεού (Λουκ.α:35).

εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανάτου του Υιού αυτού (Ρωμ.ε:10).

ότε όμως ήλθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού όστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγη εις τον νόμον (Γαλ.δ:4).

Ο Θεός αφού ελάλησε το πάλαι προς τούς πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις ελάλησε προς ημάς δια του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρονόμον πάντων, δι’ ου έκαμε και τούς αιώνας (Εβρ.α:1-3).

Υιός μου είσαι σύ. Εγώ σήμερον σε εγέννησα και πάλιν Εγώ θέλω είσθαι εις αυτόν Πατήρ και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ Υιός (Εβρ.α:5).

Ψαλμ.β:7
Μάρκ.ιγ:32
Πράξ.ιγ:33
Εβρ.ζ:28
Ησ.ζ:14
Ιωάν.ε:17-19
Α’ Κορ.ιε:23-28

* Ησ.θ:6
Ιωάν.η:42
Κολ.α:13-15

* Ματθ.α:18-23
Ιωάν.ιδ:10,11,28
Εβρ.α:1-9


3.   Το Άγιο Πνεύμα – Ο Θεός που είναι Πνεύμα, εν ενεργεία.

Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί τής επιφανείας των υδάτων (Γέν.α:2).

Είπε δε ο Πέτρος Ανανία δια τι εγέμισεν ο Σατανάς την καρδίαν σου ώστε να ψευσθής εις το Πνεύμα το Άγιον και να κρατήσης από τής τιμής του αγρού; Ενώ έμενε δεν ήτο σου και αφού επωλήθη δεν ήτο εν τη εξουσία σου δια τι έβαλες εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο; Δεν εψεύσθης εις ανθρώπους αλλ’ εις τον Θεόν….. και ο Πέτρος είπε προς αυτήν, δια τι συνεφωνήσατε να πειράζητε το Πνεύμα του Κυρίου ιδού εις την θύραν οι πόδες των θαψάντων τον άνδρα σου και θέλουσιν εκβάλει και σε (Πράξ.ε:3,4,9).

Εν σώμα και έν Πνεύμα καθώς και προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα τής προσκλήσεώς σας….. είς Θεός και Πατήρ πάντων ο ών επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν υμίν (Εφεσ.δ:4,6).

Λευιτ.ια:44
Α΄ Κορ.ιβ:11
Α΄ Κορ.γ:16 ς:19
Ιωάν.δ:24
Α΄ Πέτρ.α:16
Β΄ Πέτρ.α:21

4.   Ο Πατέρας είναι το Άγιο Πνεύμα

Του δε Ιησού Χριστού η γέννησις ούτως ήτο. Αφού ηρραβωνίσθη η μήτηρ αυτού Μαρία μετά του Ιωσήφ πριν συνέλθωσιν ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος Αγίου (Ματθ.α:18).

Ενώ δε αυτός διελογίσθη ταύτα ιδού άγγελος Κυρίου εφάνη κατ’ όναρ εις αυτόν λέγων Ιωσήφ υιέ του Δαβίδ μη φοβηθής να παραλάβης Μαριάμ την γυναίκα σου διότι το εν αυτή γεννηθέν είναι εκ Πνεύματος Αγίου (Ματθ.α:20).

Επειδή σείς δεν είσθε οι λαλούντες αλλά το Πνεύμα του Πατρός σας το οποίον λαλεί εν υμίν (Ματθ.ι:20).

Γέν.α:2
Ιωήλ β:27,28
Ρωμ.η:15,16
Ησ.μ:13
* Λουκ.α:35
Εφεσ.γ:14-16

Ματθ.ι:20 και Μάρκ.ιγ:11
Ιωάν.ιδ:17 και ιδ:23
Α’ Κορ.γ:16-17 και ς:19
* Εφεσ.α:17-20 και Ρωμ.η:11
Α’ Τιμ.ς:13 και Ρωμ.η:11
Β’ Τιμ.γ:16 και Β’ Πέτρ.α:21
* Α’ Πέτρ.α:2 και Ιούδας 1Δ. Η θεότητα του Ιησού Χριστού

1.     Ο Ιησούς είναι ο Θεός που φανερώθηκε εν σαρκί

Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός Σύμβουλος Θεός ισχυρός Πατήρ του μέλλοντος αιώνος Άρχων ειρήνης (Ησ.θ:6).

Ιδού ο Θεός υμών (Ησ.μ:9).

Εν αρχή ήτο ο Λόγος και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ και Θεός ήτο ο Λόγος …. Και ο Λόγος έγεινε σάρξ (Ιωάν.α:1, 14).

Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν ο Κύριός μου και ο Θεός μου (Ιωάν.κ:28).

δηλονότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κόσμον προς εαυτόν μη λογαριάζων εις αυτούς τα πταίσματα αυτών και ενεπιστεύθη εις ημάς τον λόγον τής διαλλαγής (Β’ Κορ.ε:19).

όστις είναι εικών του Θεού του αοράτου πρωτότοκος πάσης κτίσεως (Κολ.α:15).

διότι εν αυτώ κατοικεί πάν το πλήρωμα τής θεότητος σωματικώς και είσθε πλήρεις εν αυτώ όστις είναι η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας (Κολ.β:9-10).

Και αναντιρρήτως το μυστήριον τής ευσεβείας είναι μέγα ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί εδικαιώθη εν πνεύματι εφάνη εις αγγέλους εκηρύχθη εις τα έθνη επιστεύθη εις τον κόσμον ανελήφθη εν δόξη (Α’ Τιμ.γ:16).

προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν τής δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού (Τίτ.β:13).

Ησ.ζ:14
Ησ.ια:1, 10
Ησ.μ:3
* Μιχαίας ε:2
Ζαχ.ιβ:8
* Ματθ.α:23
Ματθ.κς:63-65
* Ιωάν.α:1-18
Ιωάν.ε:18
Ιωάν.ι:33
Πράξ.κ:28
Ρωμ.θ:5
Β’ Κορ.δ:4
Εφεσ.ε:5
* Κολ.α:19
Κολ.β:2
Β’ Θες.α:12
Α’ Τιμ.ε:21
Β’ Τιμ.δ:1
Β’ Πέτρ.α:1
* Εβρ.α:1-3
Εβρ.γ:5-6
* Α’ Ιωάν.ε:20
* Ιούδας 4, 25
Αποκ.α:7-18 δ:1-11
Αποκ.κβ:3-4


Έξοδ.κ:1-5 και Λουκ.κδ:52
Δευτ.λγ:27 και Αποκ.α:8,18
Ψαλμ.ρλθ:1-6 και Ιωάν.κα:17
Ψαλμ.ρλθ:7-13 και Ματθ.ιη:20κη:20
* Ησ.λε:3-6 και Ματθ.ια:2-6
Ησ.μ:3 και Ματθ.γ:3
* Ησ.μγ:25 και Μάρκ.β:5-12
Εκκλ.ιβ:7 και Πράξ.ζ:59
Μαλ.γ:6 και Εβρ.ιγ:8
Εβρ.ια:10 και Ιωάν.ιδ:3
Α’ Ιωάν.α:5 και Ιωάν.α:4-9
Εφεσ.β:4 και ε:25
Αποκ.ιθ:6 και Κολ.α:16-18


2.     Από την αρχή της ανθρώπινης ζωής Του

Και σύ Βηθλεέμ Εφραθά η μικρά ώστε να ήσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα εκ σου θέλει εξέλθει εις εμέ ανήρ δια να ήναι ηγούμενος εν τω Ισραήλ του οποίου αι έξοδοι είναι απ’ αρχής από ημερών αιώνος (Μιχ.ε:2).

Ιδού η παρθένος θέλει συλλάβει και θέλει γεννήσει υιόν και θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ το οποίον μεθερμηνευόμενον είναι Μεθ’ ημών ο Θεός (Ματθ.α:23).

Ησ.ζ:14
Ησ.θ:6
Ματθ.β:11
* Λουκ.α:35
Λουκ.β:26
Λουκ.β:38
Εβρ.α:63.     Η θεία φύση του Ιησού είναι ο Πατέρας

Διότι παιδίον εγεννήθη εις ημάς υιός εδόθη εις ημάς και η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού και το όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός Σύμβουλος Θεός ισχυρός Πατήρ του μέλλοντος αιώνος Άρχων ειρήνης (Ησ.θ:6).

…… σύ Κύριε είσαι ο Πατήρ ημών Λυτρωτής ημών είναι το όνομά σου απ’ αιώνος (Ησ.ξγ:16).

Εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα (Ιωάν.ι:30).

Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος Κύριε δείξον εις ημάς τον Πατέρα και αρκεί εις ημάς. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς Τόσον καιρόν είμαι μεθ’ υμών και δεν με εγνώρισας Φίλιππε όστις είδεν εμέ είδε τον Πατέρα και πώς σύ λέγεις Δείξον εις ημάς τον Πατέρα; Δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί τούς λόγους τούς οποίους εγώ λαλώ προς υμάς απ’ εμαυτού δεν λαλώ αλλ’ ο Πατήρ ο μένων εν εμοί αυτός εκτελεί τα έργα. Πιστεύετέ μοι ότι εγώ είμαι εν τω Πατρί και ο Πατήρ είναι εν εμοί ει δε μη δια τα έργα αυτά πιστεύετέ μοι (Ιωάν.ιδ:8-11).

Εγώ είμαι το Α και το Ω η αρχή και το τέλος. Εγώ θέλω δώσει εις τον διψώντα εκ τής πηγής του ύδατος τής ζωής δωρεάν. Ο νικών θέλει κληρονομήσει τα πάντα και θέλω είσθαι εις αυτόν Θεός και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ υιός (Αποκ.κα:6-7).

Ιωάν.η:19-27
Ιωάν.ι:38
Ιωάν.ιβ:45
Ιωάν.ιδ:18
* Κολ.β:9
Α’ Ιωάν.γ:1-5

* Ιωάν.β:19-21 και Πράξ.β:24
Ιωάν.ς:40 και Α’ Κορ.ς:14
Ιωάν.ς:44 και Ιωάν.ιβ:32
Ιωάν.ιδ:14 και Ιωάν.ις:23
Ιωάν.ις:7 και Ιωάν.ιδ:26
Εφεσ.ε:26 και Ιούδας 1

4.     Η θεία φύση του Ιησού είναι το Άγιο Πνεύμα

Και εγώ θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σάς δώσει άλλον Παράκλητον δια να μένη μεθ’ υμών εις τον αιώνα το Πνεύμα τής αληθείας το οποίον ο κόσμος δεν δύναται να λάβη διότι δεν βλέπει αυτό ουδέ γνωρίζει αυτό σείς όμως γνωρίζετε αυτό διότι μένει μεθ’ υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. Δεν θέλω σάς αφήσει ορφανούς έρχομαι προς εσάς (Ιωάν.ιδ:16-18).

Ο δε Κύριος είναι το Πνεύμα και όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου εκεί ελευθερία (Β’ Κορ.γ:17).

Ιωάν.ις:7
Πράξ.ις:6-7
* Γαλ.δ:6
Εφεσ.γ:16-17
* Φιλιπ.α:19


Ματθ.κη:20 και Ιωάν.ιδ:16
*Λουκ.κα:15 και Μάρκ.ιγ:11
*Ιωάν.β:19-21 και Ρωμ.η:9-11
Ιωάν.ς:40 και Ρωμ.η:11
Εφεσ.ε:26 και Α’ Πέτρ.α:2
*Κολ.α:27 και Πράξ.β:4, 38
Εβρ.ζ:25 και Ρωμ.η:26
Α’ Πέτρ.α:10-11 και Β’ Πέτρ.α:21
Α’ Ιωάν.β:1 και Ιωάν.ιδ:26

5.     Ο Ιησούς είναι ο Γιάχβε (ο ΚΥΡΙΟΣ στη μετάφραση του Βάμβα)

Ιδού, έρχονται ημέραι, λέγει Κύριος, και θέλω ανεγείρει εις τον Δαβίδ βλαστόν δίκαιον, και βασιλεύς θέλει βασιλεύσει και ευημερήσει και εκτελέσει κρίσιν και δικαιοσύνην επί τής γής. Εν ταίς ημέραις αυτού ο Ιούδας θέλει σωθή και ο Ισραήλ θέλει κατοικήσει εν ασφαλεία· και τούτο είναι το όνομα αυτού, μέ το οποίον θέλει ονομασθή, Ο ΚΥΡΙΟΣ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΜΩΝ (Ιερ.κγ:5,6).

Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός μου· ….. Και είπα πρός αυτούς, Εάν σάς φαίνηται καλόν, δότε μοι τον μισθόν μου· ει δε μή, αρνήθητε αυτόν. Και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργύρια (Ζαχ.ια:4,12).

Τό φορτίον του λόγου του Κυρίου περί του Ισραήλ. Ούτω λέγει Κύριος, ο εκτείνων τούς ουρανούς και θεμελιών την γήν και μορφόνων το πνεύμα του ανθρώπου εντός αυτού· ….. και θέλουσιν επιβλέψει πρός εμέ, τον οποίον εξεκέντησαν, και θέλουσι πενθήσει δι' αυτόν ως πενθεί τις διά τον μονογενή αυτού, και θέλουσι λυπηθή δι' αυτόν, ως ο λυπούμενος διά τον πρωτότοκον αυτού (Ζαχ.ιβ:1, 10).

Είπε πρός αυτούς ο Ιησούς· Αληθώς, αληθώς σάς λέγω· Πρίν γείνη ο Αβραάμ, εγώ είμαι (Ιωάν.η:58).

Και είπε· Τίς είσαι, Κύριε; Και ο Κύριος είπεν· Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις· σκληρόν σοι είναι να λακτίζης πρός κέντρα (Πράξ.θ:5).

Ησ.μ:10
Ησ.νγ:1-2
Ιερ.λγ:15-16
Μαλαχ.γ:1
Ησ.νβ:6
Ησ.νθ:16
*Ζαχ.ιδ:3-5
Αποκ.κβ:6, 16
Γέν.ιζ:1 και Αποκ.α:8, 18
*Έξοδ.γ:14 και Ιωάν.η:56-59
Έξοδ.ιε:26 και Ιάκ.ε:14-15
Έξοδ.λα:13 και Εφεσ.ε:26
Έξοδ.λδ:14 και Λουκ.κδ:52
Κριτές ς:24 και Ιωάν.ιδ:27
Α’ Σαμ. α:3 και Ιάκ.ε:4-7
Ψαλμ.ζ:17 και Λουκ.α:76, 78
 Ψαλμ.ιη:2 και Α’ Κορ.ι:4
 Ψαλμ.ιη:2 και Λουκ. α:69
 Ψαλμ.κγ:1 και Ιωάν.ι:11
 Ψαλμ.κδ:7-10 και Α’ Κορ.β:8
 Ψαλμ.κζ:1 και Ιωάν.η:12
 Ψαλμ.κζ:1 και Πράξ.δ:10-12
 Ψαλμ.ξη:18 και Εφεσ.δ:7-10
*  Ψαλμ.ρλς:3 και Αποκ.ιθ:16
Ησ.ιβ:6 και Πράξ.β:27
Ησ.λγ:22 και Εβρ.θ:14-17
Ησ.λγ:22 και Πράξ.ι:42
* Ησ.μ:3 και Ματθ.γ:3
* Ησ.μ:5 και Α’ Κορ.β:8 (δες ακόμα Ησ.μβ:8, μη:11)
Ησ.μα:4 και Αποκ.α:8, 18
Ησ.μγ:11 και Τίτος β:13
Ησ.μδ:3 και Ιωάν.ζ:38-39
Ησ.μδ:6 και Ιωάν.α:49
Ησ.μδ:24 και Ιωάν.α:3
Ησ.με:21 και Πράξ.ζ:52
* Ησ.με:23 και Φιλιπ.β:10
Ησ.νδ:5 και Γαλ.γ:13


Ε. Το όνομα του Ιησού (Γιάχβε Ωσήα = Αυτός είναι Σωτήρας)
1.   Υπέρτατη αποκάλυψη του Θεού στην Καινή Διαθήκη

Διά τούτο ο λαός μου θέλει γνωρίσει το όνομά μου· διά τούτο θέλει γνωρίσει εν εκείνη τή ημέρα, ότι εγώ είμαι ο λαλών· ιδού, εγώ (Ησ.νβ:6).

Και ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ' όλην την γήν· εν τή ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος είς και το όνομα αυτού έν (Ζαχ.ιδ:9).

και ό,τι άν ζητήσητε εν τώ ονόματί μου, θέλω κάμει τούτο, διά να δοξασθή ο Πατήρ εν τώ Υιώ. Εάν ζητήσητέ τι εν τώ ονόματί μου, εγώ θέλω κάμει αυτό (Ιωάν.ιδ:13-14).

Ο δε Πέτρος είπεν· Αργύριον και χρυσίον εγώ δεν έχω· αλλ' ό,τι έχω, τούτο σοί δίδω· εν τώ ονόματι του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου σηκώθητι και περιπάτει….. Και διά τής εις το όνομα αυτού πίστεως τούτον, τον οποίον θεωρείτε και γνωρίζετε, το όνομα αυτού εστερέωσε, και η πίστις η δι' αυτού έδωκεν εις αυτόν την τελείαν ταύτην υγείαν ενώπιον πάντων υμών (Πράξ.γ:6, 16).

Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ πάν όνομα, διά να κλίνη εις το όνομα του Ιησού πάν γόνυ επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός (Φιλιπ.β:9-11).

Και πάν ό, τι άν πράττητε εν λόγω ή εν έργω, πάντα εν τώ ονόματι του ΚυρίουΙησού πράττετε, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα (Κολ.γ:17).


Ματθ.ι:22
Ματθ.ιη:20
Μάρκ.ις:17-18
Ιωάν.ε:43
Ιωάν.ιδ:26
Ιωάν.ιζ:6, 26
* Πράξ.δ:7-12
* Πράξ.δ:17-18, 30
Πράξ.ε:28, 41
Πράξ.θ:21
Πράξ.ιε:26
Πράξ.ις:18
Πράξ.ιθ:13-17
Εφεσ.γ:14-15
Εβρ.α:4
Εβρ.β:12
Ιάκωβος ε:14


2.   Το όνομα της σωτηρίας.

Θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν· διότι αυτός θέλει σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών (Ματθ.α:21).

Και δεν υπάρχει δι' ουδενός άλλου η σωτηρία· διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του οποίου πρέπει να σωθώμεν (Πράξ.δ:12).

Εις τούτον πάντες οι προφήται μαρτυρούσιν, ότι διά του ονόματος αυτού θέλει λάβει άφεσιν αμαρτιών πάς ο πιστεύων εις αυτόν (Πράξ.ι:43).

* Λουκ.κδ:47
Πράξ.β:21
Πράξ.γ:16
Πράξ.ιε:14-17
Πράξ.κβ:16
Ρωμ.ι:13
Α’ Ιωάν.β:12