Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2024

Η ΕΝΝΟIΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ «ΙΗΣΟΥΣ»


Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ σημαίνει «Ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ΣΩΤΗΡ». Το ίδιο το όνομα δείχνει καθαρά ποιος είναι ο Ιησούς. Ήταν ο ΓΙΑΧΒΕ, ο ένας αληθινός Θεός της Παλαιάς Διαθήκης, που φανερώθηκε εν σαρκί για να μας απαλλάξει από τις αμαρτίες μας.

Στους Αριθ.ιγ:8 βλέπουμε να αναφέρεται το όνομα ΑΥΣΗΣ ο οποίος ήταν γιος του Ναυή. Οκτώ εδάφια παρακάτω (ιγ:16) λέει: «Ταύτα είναι τα ονόματα των ανδρών, τους οποίους απέστειλεν ο Μωϋσής διά να κατασκοπεύσωσι την γήν· και επωνόμασεν ο Μωϋσής τον Αυσή, τον υιόν του Ναυή, Ιησούν».

Στο Εβραϊκό κείμενο φαίνεται ακόμα καθαρότερα ότι το όνομα ΙΗΣΟΥΣ είναι σύνθετο. 

Αποτελείται από τη λέξη ΑΥΣΗΣ ή κατά το κείμενο: 

ΟΣΗΑ που σημαίνει ΣΩΤΗΡ, ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΣ και από τη λέξη ΓΙΑ που πρόσθεσε ο Μωυσής
όπως βλέπουμε στο κείμενο, η οποία φανερώνει το όνομα του Θεού.

Την ίδια ακριβώς λέξη βλέπουμε στον Ψαλμ.ξη:4 «.....Κύριος είναι το όνομα αυτού· και αγάλλεσθε ενώπιον αυτού».

Στο κείμενο η λέξη «Κύριος» είναι ΓΙΑ που είναι συντετμημένη φόρμα του ονόματος ΓΙΑΟΥΕ ή ΓΙΑΧΒΕ, και υπάρχει στην αρχή ή στο τέλος πολλών Εβραϊκών ονομάτων.

Έτσι, το όνομα Ιησούς προέρχεται από το ΟΣΗΑ η ΑΥΣΗΣ και το ΓΙΑΟΥΕ ή ΓΙΑΧΒΕ, και είναι ΓΙΑΧΒΕ-ΟΣΗΑ που σημαίνει «ΓΙΑΧΒΕ ΣΩΤΗΡ».

Απόδειξη είναι τα λόγια του αγγέλου στο Ματθ.α:2Ι «θέλει δε γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΕΛΕΙ ΣΩΣΕΙ τον λαόν ΑΥΤΟΥ από των αμαρτιών αυτών».

Βλέπουμε λοιπόν στο πρόσωπο του ΙΗΣΟΥ τον ΓΙΑΧΒΕ, τον Θεό της Παλαιάς Διαθήκης να έρχεται για να σώσει το λαό Του από τις αμαρτίες του.

Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ (ΓΙΑΟΥΕ ΣΩΤΗΡ) λοιπόν, φανερώνει τη θεότητα του Ιησού Χριστού, διότι αποκαλύπτει την ιδιότητά Του σαν  Θεός.

Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ παραλληλίζεται με το όνομα ΓΙΑΟΥΕ με πολλούς τρόπους μέσα στην Αγία Γραφή. Ακολουθούν τέτοια παραδείγματα:

1. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΔΟΞΑΖΕΤΑΙ

α. ΓΙΑΟΥΕ Ψαλμ.ρμε:21, ρμη:13 Ησ.ιβ:4, μβ:8, με:23

β. ΙΗΣΟΥΣ Φιλιπ.β:9-11 Ρωμ.ιδ:11

2. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΣ Ο ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΚΥΡΙΟΥ

α. ΓΙΑΟΥΕ Ψαλμ.ριη:26

β. ΙΗΣΟΥΣ Ιωάν.ιβ:12-13

3. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΤΑ ΕΘΝΗ

α. ΓΙΑΟΥΕ Μαλαχ.α:11

β. ΙΗΣΟΥΣ Ματθ.ιβ:21, Πράξ.ια:18-21

4. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΚΗΡΥΧΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΑΔΕΛΦΟΥΣ

α. ΓΙΑΟΥΕ Ψαλμ.κβ:22 (ΓΙΑΟΥΕ από το εδ.19)

β. ΙΗΣΟΥΣ Εβρ.β:10-12

5. ΟΝΟΜΑ ΔΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

α. ΓΙΑΟΥΕ Ιωήλ β:32

 β. ΙΗΣΟΥΣ Πράξ.β:21, δ:10-12

6. ΟΝΟΜΑ ΘΑΥΜΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ

α. ΓΙΑΟΥΕ Δευτ.λβ:3-4

β. ΙΗΣΟΥΣ Μάρκ.ε:19-20

7. ΤΟ ΕΞΟΧΟ ΟΝΟΜΑ

α. ΓΙΑΟΥΕ Ψαλμ.ρμη:13

β. ΙΗΣΟΥΣ Εβρ.α:4

Η Καινή Διαθήκη διδάσκει ότι το όνομα του Πατέρα δόθηκε στον Υιό. Αυτό, για άλλη μια φορά αποδεικνύει τη θεότητα του Χριστού και Τον φανερώνει σαν τον Θεό.

Οι ακόλουθες Γραφές μαρτυρούν ότι το όνομα του Πατέρα δόθηκε στον Ιησού.

Ιωάν.ε:43 Εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου        

Ιωάν.ι:25 ...Τα έργα τα οποία εγώ κάμνω εν τω ονόματι του Πατρός μου ταύτα μαρτυρούσι περί εμού

Ιωάν.ιζ:5,6 Εφανέρωσα το όνομά σου εις τους ανθρώπους, τους οποίους μοι έδωκας εκ του κόσμου

Ιωάν.ιζ:11  ...Πάτερ άγιε τήρησον αυτούς εν τω ονόματι σου ο δέδωκάς μοι...

Ιωάν.ιζ:26 Και εφανέρωσα εις αυτούς το όνομά σου και θέλω φα-νερώσει.

Είναι το όνομα που είναι πάνω από κάθε άλλο όνομα.(Φιλιπ.β:9-11).

Το πλήθος των χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων του ονόματος Αυτού φανερώνει ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός μας.

Πολλά από τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του ονόματος του Ιησού, αναφέρονται παρακάτω:

Το όνομά Του Θαυμαστός

Ησ.θ:6

Το όνομα:

Στο οποίο προφητεύουμε και κάνουμε θαυμαστά έργα

Ματθ.ζ:22

Στο οποίο συναθροιζόμαστε

Ματθ.ιη:20

Το οποίο εμπιστευόμαστε

Ματθ.ιβ:21

Στο οποίο θα λάβουμε το μισθό μας

Μάρκ.θ:37

Στο οποίο γίνονται θαύματα.

Μάρκ.θ:39

Στο οποίο οι δαίμονες φεύγουν

Μάρκ.ις:17

Δια του οποίου έχουμε δύναμη κατά του Σατανά

Λουκ.ι:17

Στο οποίο μετανοούμε και συγχωρούνται οι αμαρτίες μας

Λουκ.κδ:47

Στο οποίο ζητάμε

Ιωάν.ιδ:13-14

Δια του οποίου δίδεται το Άγιο Πνεύμα

Ιωάν.ιδ:26

Δια του οποίου φυλαττόμεθα

Ιωάν.ιζ:11

Στο οποίο υπάρχει ζωή

Ιωάν.κ:31

Στο οποίο βαπτιζόμαστε

Πράξ.β:38

Στο οποίο συγχωρούνται οι αμαρτίες μας

Πράξ.β:38

Στο οποίο έχουμε θεραπεία

Πράξ.γ:6

Στο οποίο έχουμε πίστη

Πράξ.γ:16

Δια του οποίου μιλάμε και διδάσκουμε

Πράξ.δ:16-18

Για το οποίο ατιμαζόμαστε

Πράξ.ε:41

Στο οποίο πιστεύουμε

Πράξ.η:12

Το οποίο βαστάζουμε σε άλλους

Πράξ.θ:15

Το οποίο κηρύττουμε

Πράξ.θ:27

Υπέρ του οποίου αποθνήσκουμε

Πράξ.κα:13

Εις υπακοήν πίστεως

Ρωμ.α:5

Στο οποίο ψάλλουμε

Ρωμ.ιε:9

Στο οποίο δικαιωνόμαστε

Α’ Κορ.ς:11

Δια του οποίου ευχαριστούμε

Εφες.ε:20

Το υπέρ παν όνομα

Φιλιπ.β:9

Στο οποίο παν γόνυ θα κλείνει

Φιλιπ.β:10

Που είναι δοξασμένο

Β’ Θες.α:12

Το εξοχότερο

Εβρ.α:4

Στο οποίο παραγγελόμεθα

Β’ Θες.γ:6

Για το οποίο εργαζόμαστε και κοπιάζουμε

Εβρ.ς:10

Δια του οποίου ονομαζόμεθα

Ιάκ.β:7

Δια του οποίου χρειόμεθα με έλαιον δια τας ασθενείας

Ιάκ.ε:14

Το οποίο κρατούμε

Αποκ.β:13

Που θα γραφτεί πάνω μας

Αποκ.γ:12

ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΠΑΝ ΟΤΙ ΠΡΑΤΤΟΥΜΕ ΕΝ ΛΟΓΩ Η ΕΝ ΕΡΓΩ

Κολ.γ:17