Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή 12 Νοεμβρίου 2023

Τι κάνουμε σήμερα; Μαράν αθά!


Τρομάζω με τις εξαπατημένες ψυχές που υπάρχουν και νομίζουν ότι θα πάνε στον ουρανό!

Η Αγία Γραφή λέει ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την ώρα της επιστροφής του Κυρίου.

Αλλά οι Γραφές καθιστούν εξίσου σαφές ότι μπορούμε να γνωρίσουμε τον καιρό της επιστροφής του Κυρίου (Α ́ Θεσ.ε:2-6):

διότι σεις εξεύρετε ακριβώς ότι η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται. Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει.

Αλλά σεις, αδελφοί, δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης· πάντες σεις είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους. Άρα λοιπόν ας μη κοιμώμεθα ως και οι λοιποί, αλλ' ας αγρυπνώμεν και ας εγκρατευώμεθα.

Αυτό το απόσπασμα ισχυρίζεται ότι ο Ιησούς έρχεται «ως κλέπτης εν νυκτί». Στη συνέχεια, όμως, καθιστά σαφές ότι αυτό θα ισχύει μόνο για τους άλλους και όχι για τους πιστούς.

Η επιστροφή Του δεν πρέπει να αποτελεί έκπληξη για εκείνους που γνωρίζουν Αυτόν και τον λόγο Του, γιατί το Πνεύμα Του κατοικεί μέσα τους και τους ικανώνει να γνωρίζουν τα σημεία των καιρών.

Επιπλέον, οι Γραφές μας δίνουν σημάδια για να προσέχουμε – σημάδια που θα σηματοδοτήσουν ότι ο Ιησούς είναι πλησίον.

Ο Παύλος αναφέρθηκε σε αυτά τα σημάδια όταν διακήρυξε ότι οι πιστοί πρέπει να ενθαρρύνουν ο ένας τον άλλον όταν βλέπουν την ημέρα πλησιάζουσα (Εβρ.ι:25-27).

Η Διακήρυξη Μπάλφουρ του 1917 είναι μια ανοικτή επιστολή που χρονολογείται από τις 2 Νοεμβρίου 1917 και υπογράφηκε από τον Άρθουρ Μπάλφουρ , τον Βρετανό Υπουργό Εξωτερικών. Απευθύνεται στο Λόρδο Λάιονελ Ουόλτερ Ρόθτσιλντ (1868-1937), εκπροσώπηση της βρετανικής εβραϊκής και οικονομικής κοινότητας του σιωνιστικού κινήματος, με σκοπό την αναμετάδοση.

Η δήλωση δημοσιεύτηκε στους Τάιμς στις 9 Νοεμβρίου, στο ένθετο " Παλαιστίνη για τους Εβραίους. Επίσημη συμπάθεια. "

Με την επιστολή αυτή, το Ηνωμένο Βασίλειο τάσσεται υπέρ της ίδρυσης εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Η δήλωση αυτή θεωρείται ως ένα από τα πρώτα βήματα στη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Πράγματι, η υπόσχεση που περιέχει θα εφαρμοστεί κατά τη διάσκεψη του Παρισιού (1919), πριν από τη διάσκεψη του Σαν Ρέμο (Απρίλιος 1920), κάτι που επιβεβαιώθηκε από τη Συνθήκη των Σεβρών (Αύγουστος 1920). (Από την Βικιπαίδεια)

Από τότε που έγινε η Διακήρυξη του Balfour, έχουμε δει το ένα σημάδι μετά το άλλο να φανερώνουν την σύντομη επιστροφή του Κυρίου.

Υπάρχουν τόσα πολλά από αυτά τα σημάδια σήμερα, που κάποιος θα έπρεπε να είναι είτε βιβλικά αναλφάβητος είτε πνευματικά τυφλός για να μην συνειδητοποιεί ότι δεν έχουμε καθόλου χρόνο. 

Αυξανόμενη αστάθεια της φύσης.

Λουκ.κα:11 και θέλουσι γείνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλοι και πείναι και λοιμοί, και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού.

    ·         Αύξηση της ανομίας και της βίας

    ·         Αυξανόμενος υλισμός

    ·         Διεφθαρμένη ψυχαγωγία      

    ·         Αύξηση της χρήσης ναρκωτικών       

    ·         Αυξανόμενος παγανισμός

    ·         Αύξηση ανηθικότητας

    ·         Αύξηση του ηδονισμού

    ·         Θα λένε το κακό καλό και το καλό κακό

    ·         Αυξανόμενη βλασφημία

    ·         Αυξανόμενη απελπισία

Β’ Τιμ.γ:1-5 Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί· διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε.

Ησ.ε:20 Ουαί εις εκείνους, οίτινες λέγουσι το κακόν καλόν και το καλόν κακόν οίτινες θέτουσι το σκότος διά φως και το φως διά σκότος οίτινες θέτουσι το πικρόν διά γλυκύ και το γλυκύ διά πικρόν.

    ·         Αύξηση της γνώσης 

    ·         Αύξηση των ταξιδιών Δαν.ιβ:4

    ·         Ψευδοπροφήτες

    ·         Αποστασία στην Εκκλησία

Β’ Τιμ.δ:3,4 Διότι θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή.

Α’ Τιμ.δ:1 Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων,

Β’ Τιμ.γ:13 «Πονηροί δε άνθρωποι και γόητες  θέλουσι προκόψει εις το χείρον, πλανώντες και πλανώμενοι»

Ιούδας α:18 «ότι σας έλεγον, ότι εν εσχάτω καιρώ θέλουσιν είσθαι εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ασεβείς επιθυμίας αυτών»

Β’ Πέτρ.β:1 «…και μεταξύ σας θέλουσιν είσθαι ψευδοδιδάσκαλοι, οίτινες θέλουσι παρεισάξει αιρέσεις απωλείας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις εαυτούς ταχείαν απώλειαν»

Β’ Πέτρ.γ:3 «τούτο πρώτον γνωρίζοντες, ότι θέλουσιν ελθεί εν ταις εσχάταις ημέραις εμπαίκται, περιπατούντες κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας»

Β’ Θες.β:3 «…. διότι δεν θέλει ελθεί η ημέρα εκείνη, εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία…..»

    ·         Παγκοσμιοποίηση

    ·         Επαναπατρισμός των Εβραίων

    ·         Επανίδρυση του Ισραήλ

Η Αγία Γραφή διδάσκει ξεκάθαρα ότι ο Θεός δεν εκχέει ποτέ την οργή Του χωρίς προειδοποίηση γιατί είναι δίκαιος και στοργικός, δεν θέλει να χαθεί κάποιος:

 Β’ Πέτρ.γ:9 …. μακροθυμεί εις ημάς, μη θέλων να απολεσθώσι τινές, αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν.

Γι' αυτό μας έδωσε τόσα πολλά σημάδια για να μας προειδοποιήσει για το γεγονός ότι ζούμε στο κατώφλι της Θλίψης.

Κάποιοι με τεράστιες δόσεις αφέλειας, ανυπομονούν γι’ αυτή την ώρα που θα αποδείξουν την αγνωσία τους.

«ορθοτόμηση» η μεγάλη ανάγκη

Το μήνυμα

Συμπερασματικά, το μήνυμα των σημείων είναι ότι ζούμε με δανεικό χρόνο. Και το κρίσιμο ερώτημα για κάθε άνθρωπο είναι «Είσαι έτοιμος;»

Είσαι έτοιμος για την επιστροφή του Ιησού;

Θα έρθει σαν ευλογημένη ελπίδα, ή σαν τρόμος και ζόφος;

Ο Θεός είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει την αμαρτία, και το κάνει είτε με χάρη είτε με οργή:

Ιωάν.γ:36 Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον· όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ' η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού.

Αν έχεις εμπιστευθεί τον Ιησού σαν Κύριο και Σωτήρα σου, έχεις υπακούσει στο ευαγγέλιό Του, τότε είσαι κάτω από την χάρη του Θεού. Οι αμαρτίες σου έχουν συγχωρεθεί. Μπορείς να προσβλέπεις με αυτοπεποίθηση σε εκείνη την ένδοξη ημέρα που ο Ιησούς θα εμφανιστεί στους ουρανούς.

Αλλά αν δεν έχεις δεχτεί ποτέ τον Ιησού σαν Κύριο και Σωτήρα σου, είσαι κάτω από την οργή του Θεού και δεν έχεις τίποτα να περιμένεις εκτός από τον τρόμο της οργής Του.

Η επιλογή είναι δική σου. Προσωπικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάποιος θα γυρνούσε την πλάτη του στο δώρο χάρης του Θεού μέσω της πίστης στον Ιησού.

Έχω εναποθέσει την πίστη μου στον Ιησού και, ως εκ τούτου, είμαι σε θέση να προσβλέπω στην σύντομη επιστροφή Του με μεγάλη προσμονή και προσδοκία.

Όλα αυτά μέσα μου φωνάζουν, «Μαράν αθά»! Έλα γρήγορα Κύριε Ιησού»

Α’ Κορ.ις:22 Όστις δεν αγαπά τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ας ήναι ανάθεμα. Μαράν αθά.

«Μαράν αθά» είναι Αραμαϊκή λέξη που σημαίνει «ο Κύριος έρχεται» ή «έλα, Κύριε».

Η πρώτη εκκλησία αντιμετώπισε πολλούς διωγμούς και η ζωή για έναν Χριστιανό υπό ρωμαϊκή κυριαρχία δεν ήταν εύκολη.

Οι Ρωμαίοι απαίτησαν από όλους να δηλώσουν ότι ο Καίσαρας ήταν Θεός. Οι πρώτοι Χριστιανοί γνώριζαν ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός και ένας Κύριος – ο Ιησούς Χριστός – και με καθαρή συνείδηση δεν μπορούσαν να αποκαλούν τον Καίσαρα «Κύριο», έτσι οι Ρωμαίοι τους έβλεπαν σαν προδότες, τους καταδίωκαν και τους θανάτωναν.

Ζώντας κάτω από αυτές τις αντίξοες συνθήκες, το ηθικό των πιστών ανυψώθηκε από την ελπίδα του ερχομού του Κυρίου.

«Μαράν αθά», έγινε ο κοινός χαιρετισμός των καταπιεσμένων πιστών, αντικαθιστώντας το εβραϊκό χαιρετισμό σαλόμ (ειρήνη).

Οι μαθητές του Ιησού ήξεραν ότι δεν θα υπήρχε ειρήνη επειδή ο Ιησούς τους το είχε πει:

Ματθ.ι:34 Μη νομίσητε ότι ήλθον να βάλω ειρήνην επί την γήν· δεν ήλθον να βάλω ειρήνην, αλλά μάχαιραν.

Λουκ.ιβ:51 Νομίζετε ότι ήλθον να δώσω ειρήνην εν τη γη; ουχί, σας λέγω, αλλά διαχωρισμόν.

Αλλά ήξεραν επίσης ότι ο Κύριος θα επέστρεφε για να αρπάξει την εκκλησία Του, και από αυτή την αλήθεια αντλούσαν μεγάλη παρηγοριά.

Συνεχώς υπενθύμιζαν και παρηγορούσαν ο ένας τον άλλο, ότι έρχεται ο Κύριος:

Αποκ.κβ:12 Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ' εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού.

Α’ Κορ.ιε:51-54 Ιδού, μυστήριον λέγω προς εσάς· πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι· διότι θέλει σαλπίσει, και οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν μεταμορφωθή. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν. Όταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γεγραμμένος· Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη.

Α’ Θεσ.δ:16-18 επειδή αυτός ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με σάλπιγγα Θεού, και οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες όσοι απομένομεν θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου. Λοιπόν παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους.

Τίτ.β:11-13 Διότι εφανερώθη η χάρις του Θεού η σωτήριος εις πάντας ανθρώπους, διδάσκουσα ημάς να αρνηθώμεν την ασέβειαν και τας κοσμικάς επιθυμίας και να ζήσωμεν σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς εν τω παρόντι αιώνι, προσμένοντες την μακαρίαν ελπίδα και επιφάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού,

Σήμερα, οι πιστοί του Κυρίου ζουν την ζωή τους υπό το φως της γνώσης ότι μπορεί να έρθει ανά πάσα στιγμή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι όταν ακουστεί η σάλπιγγα.

Κάθε μέρα θα πρέπει να περιμένουμε να έρθει, και κάθε μέρα θα πρέπει να λαχταρούμε να έρθει.

Το «Μαράν αθά» μας υπενθυμίζει να προσέχουμε τα αιώνια πράγματα του Πνεύματος. Η προσκόλληση σε υλικά πράγματα έχει σαν αποτέλεσμα συνεχή ψυχική αναταραχή.

   · Στους αποθαρρημένους σήμερα, έχουμε να πούμε «Μαράν αθά»!

   · Σε όσους ανησυχούν σήμερα, έχουμε να πούμε «Μαράν αθά»!

 · Σε όσους είναι γεμάτοι άγχος για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έχουμε να πούμε «Μαράν αθά»! Ο Κύριός μας έρχεται!

Αποκ.κβ:10-12 «Και λέγει προς εμέ· Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου· διότι ο καιρός είναι εγγύς. Όστις αδικεί ας αδικήση έτι, και όστις είναι μεμολυσμένος ας μολυνθή έτι, και ο δίκαιος ας γείνη έτι δίκαιος, και ο άγιος ας γείνη έτι άγιος. Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ' εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού».

Αυτά και άλλα πολλά μας λέει ο λόγος του Θεού για τις μέρες μας.

Που λοιπόν τα ευχολόγια και οι απερίσκεπτες διαβεβαιώσεις: όλα θα πάνε καλά;

Θα πάνε καλά σ’ αυτούς που υπακούν στον λόγο του Θεού και κάνουν αυτά που λέει. Το «καλά» είναι ο ουρανός, η αιώνια ζωή, και όσο ζούμε εδώ στη γη, η ζωή ευσέβειας εν Χριστώ Ιησού.

Ακόμα, δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς που ασχολούνται συνεχώς με όλα αυτά που συμβαίνουν. Λες και δεν καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά πρέπει να γίνουν γιατί είναι ο δρόμος που θα έρθει ο Αντίχριστος.

Δεν υπάρχουν πια πολιτικά κόμματα, υπάρχουν υπηρέτες του συστήματος, όπως κι αν τους λένε, ότι χρώμα κι αν έχουν. Τα πράγματα δεν πρόκειται να γίνουν καλύτερα.

Οι χριστιανοί πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται το δικό τους πολίτευμα (Φιλιπ.γ:29) και μόνο αυτό.

Β’ Πέτρ.γ:11-12 «Επειδή λοιπόν πάντα ταύτα διαλύονται, οποίοι πρέπει να ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν, προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού, καθ' ην οι ουρανοί πυρούμενοι θέλουσι διαλυθή και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουσι χωνευθή;».

Ης.μ:17,23 «Πάντα τα έθνη ενώπιον αυτού είναι ως μηδέν· λογίζονται παρ' αυτώ ολιγώτερον παρά το μηδέν και την ματαιότητα….ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης».