Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019

Θα δώσω στον κάθε έναν από εσάς σύμφωνα με τα έργα σαςΑποκ.ιζ:14 Ούτοι θέλουσι πολεμήσει με το Αρνίον, και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς, διότι είναι Κύριος των κυρίων και Βασιλεύς των βασιλέων, και όσοι είναι μετ' αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί.

Υπάρχει ένα «μεγάλο δράμα» που παίζεται στο θέατρο όλης της γης. Όλοι οι συντελεστές έχουν καλεστεί πάνω στη σκηνή γι’ αυτή την τελική αντιπαράθεση μεταξύ του καλού και του κακού, του φωτός και του σκότους, του Αρνίου και των εκλεκτών Του, και του θηρίου και των οπαδών του.

Αποκ.ιγ:8 Και θέλουσι προσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγράφησαν εν τω βιβλίω της ζωής του Αρνίου του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου.

Αποκ.ιζ:8 Το θηρίον, το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλλει να αναβή εκ της αβύσσου και να υπάγη εις απώλειαν· και θέλουσι θαυμάσει οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν τω βιβλίω της ζωής από καταβολής κόσμου, βλέποντες το θηρίον, το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και ήναι.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να αποφασίσουν με ποιόν θα είναι, γιατί όλη η ανθρωπότητα πρέπει να επιλέξει μια πλευρά.

Ο Μωυσής είπε στους λάτρεις του χρυσού μόσχου: «Όστις είναι του Κυρίου, ας έλθη προς εμέ. Και συνήχθησαν προς αυτόν πάντες οι υιοί του Λευΐ» (Έξοδ.λβ:26).

Ο Ιησούς καλεί: «Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, διά να μη συγκοινωνήσητε εις τας αμαρτίας αυτής, και να μη λάβητε εκ των πληγών αυτής» (Αποκ.ιη:4).

Το χρυσό μοσχάρι που λατρεύει ο κόσμος είναι ένα μείγμα αλήθειας και ψέματος μέσα στο χρυσό ποτήρι που κρατάει η πόρνη:

Αποκ.ιζ:4 Και η γυνή ήτο ενδεδυμένη πορφύραν και κόκκινον και κεχρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας, έχουσα εν τη χειρί αυτής χρυσούν ποτήριον γέμον βδελυγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής,

Ιερ.να:7 Η Βαβυλών εστάθη ποτήριον χρυσούν εν τη χειρί του Κυρίου, μεθύον πάσαν την γήν· από του οίνου αυτής έπιον τα έθνη· διά τούτο τα έθνη παρεφρόνησαν.

Αυτή (η Βαβυλώνα), η πόρνη εκκλησία, κυκλοφορεί στην πλάτη του συστήματος (το θηρίο), που υποστηρίζει και προωθεί τις ψεύτικες διδασκαλίες της.

Όταν ο λόγος του Θεού νοθευτεί με ψέματα και ανθρώπινες παραδόσεις, δεν είναι πλέον ο λόγος Του. Είναι ένα μείγμα αλήθειας και ψέματος που βρίσκεται στο ίδιο κύπελλο, από το οποίο πίνει ο λαός Θεού. Ο Ιησούς το αποκαλεί «πνευματική πορνεία».

Αν οι παραδόσεις και οι διδασκαλίες που ακολουθείς δεν μπορούν να βρεθούν στον λόγο του Πατέρα μας, τότε δεν είναι το θέλημα του Πατέρα μας.

Η ψεύτικη εκκλησία (η πόρνη) έχει ήδη κριθεί, και αυτοί που είναι μέρος της, θα βρεθούν μαζί της:

Ιδού, εγώ βάλλω αυτήν εις κλίνην και τους μοιχεύοντας μετ' αυτής εις ΘΛΙΨΙΝ ΜΕΓΑΛΗΝ, εάν δεν μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτών, και τα τέκνα αυτής θέλω αποκτείνει με θάνατον, και θέλουσι γνωρίσει πάσαι αι εκκλησίαι, ότι εγώ είμαι ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, και θέλω σας δώσει εις έκαστον κατά τα έργα σας (Αποκ.β:22-23).

Σ’ αυτή την εποχή της ενημέρωσης, η άγνοια είναι επιλογή!