Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Γιατί κάποιοι γιορτάζουν κάτι που ο Θεός ποτέ δεν ζήτησε;Τι θέλουν να πουν οι στολισμένες εκκλησίες αυτές τις μέρες; 

Γιατί τόση εξομοίωση με τον κόσμο που δεν ξέρει, από αυτούς που υποτίθεται ότι έπρεπε να ξέρουν; Όλες αυτές τις ανθρωπόφτιαχτες γιορτές, ο Κύριος τις μισεί!

Βέβαια, όλα αυτά έχουν προφητευτεί σε πολλά βιβλία της Γραφής.

Ας δούμε μερικά:

Ησ.α:13,14 Μη φέρετε πλέον, ματαίας προσφοράς το θυμίαμα είναι βδέλυγμα εις εμέ τας νεομηνίας και τα σάββατα, την συγκάλεσιν των συνάξεων, δεν δύναμαι να υποφέρω, ανομίαν και πανηγυρικήν σύναξιν. Τας νεομηνίας σας και τας διατεταγμένας εορτάς σας μισεί η ψυχή μου είναι φορτίον εις εμέ εβαρύνθην να υποφέρω.

Αμώς ε:21-23 Εμίσησα, απεστράφην τας εορτάς σας, και δεν θέλω οσφρανθή εν ταις πανηγύρεσιν υμών. Εάν μοι προσφέρητε τα ολοκαυτώματα και τας θυσίας σας, δεν θέλω δεχθή αυτάς και δεν θέλω επιβλέψει εις τας ειρηνικάς θυσίας των σιτευτών σας. Αφαίρεσον απ' εμού τον ήχον των ωδών σου, και το άσμα των οργάνων σου δεν θέλω ακούσει.

Αν δεν μελετάμε την Αγία Γραφή αρκετά ώστε να συνειδητοποιήσουμε ότι όλα αυτά είναι υπέρβαση του καταστατικού του Θεού - δες την 1η εντολή – και τοποθετούμε άλλους θεούς πριν από Αυτόν, από ανυπακοή στο Ιησ. Ναυή α:8 «Δεν θέλει απομακρυνθή τούτο το βιβλίον του νόμου από του στόματός σου, αλλ' εν αυτώ θέλεις μελετά ημέραν και νύκτα, διά να προσέχης να κάμνης κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτώ· διότι τότε θέλεις ευοδούσθαι εις την οδόν σου, και τότε θέλεις φέρεσθαι μετά συνέσεως», και στο Β’ Τιμ.β:15 «Σπούδασον να παραστήσης σεαυτόν δόκιμον εις τον Θεόν, εργάτην ανεπαίσχυντον, ορθοτομούντα τον λόγον της αληθείας», τότε δεν αγαπάμε πραγματικά τον Κύριο!

Ωστόσο, ο Κύριος έχει καθορίσει τις ποινές γι’ αυτή την έλλειψη αγάπης και σεβασμού στο Λευιτ.κς:14-46.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει σήμερα στην χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Έχει στρέψει την οργή Του απέναντι σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι είναι παιδιά Του, αλλά οι καρδιές τους απέχουν μακριά από Αυτόν.

Ησ.κθ:13,14 Διά τούτο ο Κύριος λέγει, Επειδή ο λαός ούτος με πλησιάζει διά του στόματος αυτού και με τιμά διά των χειλέων αυτού, αλλ' η καρδία αυτού απέχει μακράν απ' εμού, και με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας, εντάλματα ανθρώπων· διά τούτο, ιδού, θέλω προσθέσει να κάμω θαυμαστόν έργον μεταξύ τούτου του λαού, θαυμαστόν έργον και εξαίσιον· διότι η σοφία των σοφών αυτού θέλει χαθή και η σύνεσις των συνετών αυτού θέλει κρυφθή.

Διδάσκουν τα παιδιά τους να λατρεύουν άλλους θεούς:

Ιερ.ζ:18,19 Οι υιοί συλλέγουσι ξύλα και οι πατέρες ανάπτουσι το πυρ και αι γυναίκες ζυμόνουσι την ζύμην, διά να κάμωσι πέμματα εις την βασίλισσαν του ουρανού και να κάμωσι, σπονδάς εις άλλους θεούς, διά να με παροξύνωσι. Μήπως εμέ παροξύνουσι; λέγει Κύριος· ουχί εαυτους προς καταισχύνην των προσώπων αυτών;

Και εξαιτίας αυτού του λάθους, ο Γιάχβε τους έχει καταραστεί μέχρι να μετανοήσουν.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε ποτέ την αγάπη του Πατέρα, ενώ εμείς εφαρμόζουμε τα διδάγματα του κόσμου. Οι προσευχές μας θα παραμένουν αναπάντητες μέχρι να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε την κακία του κόσμου. Θα κρύψει το πρόσωπό Του από εμάς μέχρι να το κάνουμε σωστά. Μην συμμετέχετε στις πράξεις της πόρνης Βαβυλώνας, βγείτε μέσα από εκεί. Ξεφύγετε από τον «σύγχρονο χριστιανισμό». Ανοίξτε τα αυτιά σας, τα μάτια σας και τις καρδιές σας, βάλτε τον Ιησού πρώτο στην ζωή σας, μελετάτε το λόγο του Θεού, μην συμμετέχετε καθόλου σε ό,τι παραβιάζει (Α’ Ιωάν.γ:4) τον λόγο του Θεού.

Δεν μπορώ να σας πω πόσες δικαιολογίες ακούω κάθε φορά που μιλάω με κάποιους «χριστιανούς» σχετικά με τους λόγους που τους κάνουν να συμμετέχουν σε αυτές τις γιορτές, διδάσκοντάς τους αυτό το μεγάλο ψέμα, που για τον Θεό είναι βδέλυγμα!

Οι περισσότεροι το κάνουν από άγνοια, αλλά είναι και αυτοί που το κάνουν από υπερηφάνεια, για να είναι στο προσκήνιο, ότι τάχα μπορούν να κάνουν ότι θέλουν. Στην ουσία λένε, «Προσέξτε με, μέσα είμαι άδειος, αλλά μπορώ να πω και να κάνω πολλά πράγματα». Ο πραγματικός προσκυνητής βάζει στην άκρη την υπερηφάνεια του, προσέχει, παρατηρεί και αποφεύγει κάθε τι το ψεύτικο, προσευχόμενος ο Θεός να βάλει ειλικρίνεια στην καρδιά του!

Μπορείς να λες τα κάλαντα από άμβωνος, να χορεύεις και να παίζεις κάποιο μουσικό όργανο στον Γιάχβε; Είσαι σε λάθος διδασκαλία! Και προβάλεις το ψέμα αυτό στη συνάθροιση ή στη μικρή ομάδα που ηγείσαι!! Και τους οδηγείς στο λάθος, διακηρύττοντας ότι γνωρίζεις την αλήθεια, ενώ στην πραγματικότητα χειραγωγείς αυτά τα χαμένα πρόβατα στον αιώνιο χαμό!

Δες όλους αυτούς τους ψευδοπροφήτες και ψευδοδιδάσκαλους και όλους αυτούς που θέλουν να ονομάζονται κήρυκες που κυκλοφορούν αλαζονικά ντυμένοι με όμορφα κοστούμια, με make-up στα πρόσωπά τους και έναν τραπεζικό λογαριασμό που κέρδισαν λέγοντας ψέματα (Ιερεμ.ιδ:14).