Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Α’ Ιωάννου ε:7«Διότι τρείς είναι οι μαρτυρούντες εν τω ουρανώ, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Πνεύμα και ούτοι οι τρείς είναι έν»

 

Αν και αυτό το εδάφιο χρησιμοποιείται συχνά απ’ αυτούς που πιστεύουν ότι υπάρχουν τρία πρόσωπα στην θεότητα, στην πραγματικότητα αντικρούει αυτή την άποψη, γιατί λέει ότι «ούτοι οι τρείς είναι έν».

Πολλοί προσπαθούν να ερμηνεύσουν αυτή τη φράση ώστε να εννοεί ενωτική μονάδα, όπως ένας άνδρας και μία γυναίκα είναι μία σάρκα. Όμως θα δείξουμε ότι αυτή η άποψη είναι βασικά πολυθεϊστική.

Αν η λέξη «εν» αναφέρεται σε ενότητα αντί σε αριθμητικό προσδιορισμό, τότε η θεότητα μπορεί να θεωρηθεί σαν ομάδα θεών όπως είναι ένα συμβούλιο ή μια κυβέρνηση. Αν εννοεί ενότητα, τότε η πρόταση θα έπρεπε να λέει κανονικά «ούτοι οι τρείς συμφωνούσι ως έν».

Είναι αξιοσημείωτο, ότι δεν χρησιμοποιείται εδώ η λέξη Υιός αλλά Λόγος.

Αν η λέξη Υιός είναι το όνομα ενός προσώπου της θεότητας κι αν αυτό το εδάφιο προσπαθεί να διδάξει ξεχωριστά πρόσωπα μέσα στη θεότητα, τότε γιατί χρησιμοποιεί την λέξη Λόγος και όχι Υιός;

Ο όρος Υιός δεν αναφέρεται πρωταρχικά στην θεότητα όπως αναφέρεται ο όρος Λόγος. Ο Λόγος δεν είναι ξεχωριστό πρόσωπο απ’ τον Πατέρα, όπως ένας άνθρωπος και ο λόγος του δεν είναι δύο διαφορετικά πρόσωπα. Μάλλον, η έννοια του Λόγου, είναι η σκέψη ή το σχέδιο που είχε στο νου Του ο Θεός και στη συνέχεια η έκφραση αυτής της σκέψης.

Κατά το ίδιο σκεπτικό, το Άγιο Πνεύμα δεν είναι ένα ξεχωριστό πρόσωπο απ’ τον Πατέρα, όπως ένας άνθρωπος και το πνεύμα του δεν είναι δύο ξεχωριστά πρόσωπα. Ο όρος Άγιο Πνεύμα, περιγράφει τι ο Θεός είναι.

Μόλις ερμηνεύσαμε το εδάφιο Α’ Ιωάν.ε:7 κατά ένα τρόπο που ταιριάζει με όλη την Γραφή. Ωστόσο, όλοι οι μελετητές της Βίβλου ομόφωνα συμφωνούν ότι αυτό το εδάφιο είναι νόθο, δεν είναι μέρος της Γραφής! Το κριτικό κείμενο U.B.S. με βαθμό βεβαιότητας {Α} που σημαίνει 100% δεν το περιλαμβάνει.

Η μετάφραση του Βάμβα το περιλαμβάνει, γιατί μια έκδοση της Κ.Δ. του 1522 που συνέταξε ο Έρασμος, το περιέχει. Στην πραγματικότητα ο Έρασμος είχε αποκλείσει αυτό το εδάφιο απ’ τις εκδόσεις του 1516 και 1519 γιατί δεν υπήρχε σε κανένα απ’ τα 5.000 Ελληνικά χειρόγραφα που είχε, παρά μόνο στη Βουλγάτα, τη Λατινική έκδοση που χρησιμοποιούσε η Ρωμαιοκαθολική εκκλησία.

Η Καθολική εκκλησία πίεσε τον Έρασμο να συμπεριλάβει το εδάφιο αυτό στην έκδοσή του κι αυτός υποσχέθηκε ότι θα το κάνει αν του έβρισκαν έστω ένα χειρόγραφο που να το περιέχει. Αυτοί τότε «κατασκεύασαν» ένα τέτοιο και ο Έρασμος απρόθυμα και διστακτικά το πρόσθεσε, αν και το χειρόγραφο που του πήγαν ήταν του 1520! (Norman Geisler and William Nix, A General Introduction to the Bible, Chicago: Moody Press, 1968 σελίδα 370).

Απ’ αυτό το γεγονός, φαίνεται εύλογο ότι κάποιοι φανατικοί μεταφραστές είδαν το «τρείς είναι οι μαρτυρούντες» και αποφάσισαν να προσθέσουν μια μικρή διδασκαλία από μόνοι τους. Γενικά, το αμφισβητούμενο εδάφιο είναι τελείως άσχετο με τις υπόλοιπες θέσεις του Ιωάννη σ’ αυτή την επιστολή και μάλλον διακόπτει τη λογική ροή του θέματος.

Αν και όλα τα γεγονότα δείχνουν ότι αυτό το εδάφιο δεν υπήρχε στην πρωτότυπη επιστολή του Ιωάννη, ο Θεός προστάτεψε και διατήρησε τον λόγο Του. Παρά τις ανθρώπινες προσπάθειες, δεν επέτρεψε αυτό το εδάφιο να αντιφάσκει με τον λόγο Του.