Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 31 Οκτωβρίου 2010

Ουδέν Σχόλιον

Από την εφημερίδα: «Ορθόδοξος τύπος»(10-09-10)

Η δραστηριότης των αιρέσεων και το χρέος της Δ. Εκκλησίας

Κατά την διάρκειαν των θερινών μηνών όλαι αι αιρέσεις, αι οποίαι δραστηριοποιούνται εις την Ελλάδα ανέπτυξαν μεγάλην δραστηριότητα εις τας νήσους του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους, αλλά ακόμη και εις την ορεινήν Ελλάδα. Ανενόχλητοι κάμνουν προσηλυτισμόν, ενώ διαθέτουν την Καινήν Διαθήκην και την Αγίαν Γραφήν ηλλοιωμένας, αλλά με την ένδειξιν ότι είναι εγκεκριμέναι υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου ή των Πατριαρχείων. Εις την προσπάθειάν των δεν συναντούν αντιστάσεις.

Ελάχιστοι οι Μητροπολίται, οι οποίοι ασχολούνται με την καταπολέμησιν των αιρέσεων. Εάν ησχολούντο θα εξέδιδον αντιαιρετικάς εγκυκλίους, θα εζήτουν από άμβωνος επαγρύπνησιν υπό του πιστού λαού, θα διεφώτιζον τον λαόν και θα ηξίωναν από τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών, όπως ο Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας επεδίδετο εις αντιαιρετικόν αγώνα. Με αφορμήν όμως αυτήν την "απόβασιν" των αιρετικών εις τας νήσους και την ορεινήν Ελλάδα, μήπως θα έπρεπε η Διοικούσα Εκκλησία της Ελλάδος να επανακαθορίση την στάσιν της έναντι των αιρέσεων; Μήπως θα έπρεπε να κάμνη ότι και αι  αιρέσεις, αι οποίαι υποχρεώνουν τα μέλη των εις αγώνα υπέρ της πλάνης εις την οποίαν πιστεύουν; Μήπως θα πρέπει να εκπαιδευθούν, κατά ενορίαν, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί κατά τρόπον, που να δύνανται να κάνουν αντιαιρετικόν αγώνα; Μήπως θα έπρεπε οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και τα έντυπα της Εκκλησίας να αφιερώνουν περισσότερον χρόνον και χώρον εις τον αντιαιρετικόν αγώνα; Έχει αντιληφθή η Διοικούσα Εκκλησία ότι τα πάντα αλλάζουν εις την Ελλάδα, ότι έχομεν απώλειαν της ταυτότητός μας εξαιτίας του μεγάλου Μουσουλμανικού πληθυσμού μεταναστών και λαθρομεταναστών, ότι οι Παπικοί από πεντήκοντα χιλιάδας, οι οποίοι ήσαν σταθερώς εις την Ελλάδα σήμερον έχουν φθάσει εις τας τριακοσίας χιλιάδας, ότι οι Προτεστάνται αλωνίζουν και έχουν μεγάλην διεισδυτικότητα εις τους χώρους των μεταναστών των προερχομένων από τας χώρας του Ειρηνικού Ωκεανού; Έχει αντιληφθή η Νομοκρατούσα Εκκλησία ότι αι αιρέσεις "κυριαρχούν" εις την Ορθόδοξον Ελλάδα;

Κλείνοντες το σημείωμα αυτό θέλομεν να ερωτήσωμεν: Δεν ενοχλείται η Διοικούσα Εκκλησία (εις το σύνολόν  της) από το γεγονός ότι οι αιρετικοί κυκλοφορούν ηλλοιωμένην την Καινήν Διαθήκην με την υπογραφήν του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Πατριαρχείων μας;
 
 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ ΤΗΣ

Αγαπητοί Εν Κυρίω, Ορθόδοξοι Χριστιανοί,

Λύκοι βαρείς έχουν λοιμάξη την Εκκλησία και αναρίθμητα πρόβατα αιχμαλωτίζονται και οδηγούνται εις απώλειαν και σφαγήν απο τους επιτήδειους αιρετικούς που παρουσιάζονται με ενδύματα προβάτων. Έξωθεν μεν βάλλεται από αμέτρητες νεοφανείς αιρέσεις (χαρισμα¬τικοί γλωσσολάλοι, Πεντηκοστιανοί, Σαβατιανοί, Μάρτυρες κ.λ.π) έσωθεν δε από πεμπτοφαλαγγίτες Νεορθοδόξους (Παλαιοημερολογίτες, Γιανναρίζοντες Νικολαίτες, Αρχέγονοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί του Χαραλαμπάκη, ΠΑΧΑ, κ.λ.π). Κινδυνεύει "ο οίκος μας να μείνη έρημος" και να λογισθή εις ουδέν. ΙΔΟΥ πως να αναγνωρίζετε τους καμουφλαρισμένους αιρετικούς: -

1.    ΑΝ ομολογούν και κηρύττουν τον Χριστό, μην τους δεχθείτε, κατά πάσαν πιθανότητα ανήκουν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

2.    ΑΝ δεν ομολογούν τον Χριστό, ούτε χαίρετε, μην' τους λέτε. Είναι ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ.

3.    ΑΝ ομολογούν τον θεό, προφυλαχθείτε, ανήκουν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

4.    ΑΝ μιλούν γλώσσες που δεν τις καταλαμβαίνετε, είναι ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΙΑΝΟΙ.

5.    ΑΝ φέρουν μαζί τους το Ευαγγέλιο, είναι άκρως επικίνδυνοι, μπορεί να είναι ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟΙ.

6.    ΑΝ έρθουν ημέρα Σάββατο, διώξετε τους, είναι ΣΑΒΒΑΤΙΑΝΟΙ.

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΞΕΣΚΕΠΑΖΕΤΕ
Παρουσιάστε τους, μίαν Εικόνα, ή τον Σταυρό, ή μέρος λειψάνου. Αν αρνηθούν να τα προσκυνήσουν, ΣΙΓΟΥΡΑ είναι άνθρωποι της αίρεσης. Αυτή είναι η ΜΟΝΗ ασφαλής και ενδεδειγμένη μέθοδος που χρησιμοποιεί εδώ και αιώνες, η Ορθόδοξη Εκκλησία για να ξεχωρίζη τους Αιρετικούς.

Η Θεολογική συζήτηση μαζί τους, εγκυμονεί τρομερούς κινδύνους, διότι κατέχουν πλουσίως τον Λόγο του Θεού και γνωρίζουν απταίστως τας Γραφάς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΠΟΙΜΕΝΩΝ

1.    Μαύρο ράσο για να υπενθυμίζουν τον φόβο του Ταρτάρου και της Μαύρης Κόλασης.

2.    Γένειον, ως - δείγμα της ιερωσύνης των κατά την τάξιν Μελχισεδέκ.

3.    Καλιμαύχι ως ειδικοί ιερείς κατά την τάξιν Ααρών.

4.    Καμβοσχοίνι, δείγμα της υπέρτατης εξουσίας των του "λύειν και δεσμείν".

5.    Σταυρός, δείγμα της εξουσίας των "του πατείν επάνω όφεων και σκορπίων".