Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Κυριακή, 2 Μαρτίου 2008

χριστιανικό συνέδριο


συνέδριο χριστιανικών ομάδων θα πραγματοποιηθει στην Αθήνα στο ξενοδοχείο PRESIDENT Κηφισίας 43 , στις 8 και 9 Μαρτίου