Αγωνίζησθε δια την πίστιν

Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 24 Ιουνίου 2017

Οι δέκα παρθένες (2)Η μοναδική συμβολή της παραβολής των δέκα παρθένων

Ποια, λοιπόν, είναι η μοναδική συμβολή της παραβολής των δέκα παρθένων; Πρώτο, βλέπουμε ότι αυτή η παραβολή περιγράφει ποια θα είναι η «Βασιλεία των ουρανών" τη στιγμή της επιστροφής του Νυμφίου. Μερικοί θα έλεγαν (και συμφωνώ) ότι αυτή η παραβολή περιγράφει την κατάσταση της Εκκλησίας κατά την επιστροφή του Ιησού. Ο Ιησούς μιλάει εδώ (όπως σε όλη αυτή τη συζήτηση) στους μαθητές Του. Δεν μιλάει στους αντιπάλους Του, στους ηγέτες της εβραϊκής θρησκείας, ούτε στα πλήθη. Έτσι, αυτή η παραβολή, όπως και οι άλλες σε αυτή την ενότητα, πρέπει να χρησιμεύσει σαν προειδοποίηση προς την εκκλησία.


Δεύτερο, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι για κάποιο χρονικό διάστημα οι πέντε μωρές παρθένες ήταν σχεδόν δυσδιάκριτες από τις πέντε φρόνιμες παρθένες. Οι πέντε μωρές παρθένες απευθύνονται στο Νυμφίο με τη λέξη «Κύριε» δύο φορές (Ματθ.κε:11). Οι πέντε μωρές παρθένες μοιάζουν ακριβώς με τις πέντε φρόνιμες. Όλες κλήθηκαν για τη γιορτή του γάμου, και όλες ήρθαν, περιμένοντας να συμμετάσχουν στο γάμο. Οι πέντε μωρές παρθένες δεν ήταν διαφορετικές από τις πέντε φρόνιμες, εκτός από ένα πράγμα «οι μωρές παρθένες έφεραν τις λαμπάδες τους αλλά χωρίς λάδι».

Τρίτο, καμιά από τις δέκα παρθένες δεν ήξερε πότε θα φτάσει ο γαμπρός, και οι δέκα κοιμήθηκαν όταν πήρε περισσότερο απ’ ότι περίμεναν, για να φθάσει. Δεν βλέπουμε τις πέντε μωρές να κοιμούνται, ενώ οι πέντε φρόνιμες δούλευαν. Όλες κοιμόντουσαν, και όλες ξύπνησαν από την είδηση ότι πλησιάζει ο γαμπρός. Η έμφαση εδώ δεν είναι στη δουλειά, όπως είναι στις άλλες παραβολές. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η σωτηρία μας δεν είναι αποτέλεσμα των έργων μας, αλλά του έργου στο Γολγοθά (Εφες.β:1-10).

Τέταρτο, αρχικά μας εκπλήσσει το γεγονός (και ακόμη μας απογοητεύει), ότι οι πέντε φρόνιμες παρθένες δεν μοιράστηκαν το λάδι τους με τις μωρές παρθένες. Αυτό δεν συνέβη επειδή ήταν εγωίστριες. Στο πλαίσιο της ιστορίας, αν μοιραζόταν το λάδι τους, θα είχε σαν αποτέλεσμα και οι δέκα να ξεμείνουν γρηγορότερα από λάδι. Αλλά όταν θα φτάσουμε στην ερμηνεία της παραβολής, μπορούμε να δούμε ότι οι σωσμένοι δεν μπορούν να μοιραστούν αυτό που έχουν από το Χριστό με τους χαμένους. Ο χαμένος δεν θα μπει στον ουρανό με βάση τη σωτηρία που άλλοι έχουν λάβει. Καθένας είναι υπόλογος για τις δικές του επιλογές (Δευτ.κδ:16, Ιεζ.ιη:20, Ιερεμ.λα:29-30).

Πέμπτο, βλέπουμε να δίνει μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι με την επιστροφή του Κυρίου, δεν υπάρχει ούτε ο χρόνος ούτε η ευκαιρία για τις πέντε μωρές παρθένες, να αλλάξουν τη στάση της απιστίας τους. Υπάρχει ένα «σημείο χωρίς επιστροφή», μετά το οποίο δεν μπορεί να αναστραφεί η απόρριψη κάποιου από το Χριστό. Για μερικούς, το «σημείο μη επιστροφής» είναι ο θάνατος:

Εβρ.θ:27-28 Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις, ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν.

Για άλλους (για εκείνους που είναι ζωντανοί), η δεύτερη έλευση του Χριστού θα είναι το σημείο μη επιστροφής. Το βλέπουμε αυτό στην Β’ Θες.β:8-12

Στο κείμενό μας, στις πέντε μωρές παρθένες δεν δίδεται ο χρόνος για να αντιστρέψουν τη μωρία τους, αφού έχει έρθει ο γαμπρός. Είχαν την ευκαιρία, και την έχασαν. Τώρα είναι πολύ αργά.

Έκτο, η κατάληξη είναι είτε ο ουρανός είτε η κόλαση. Έτσι, το βασικό στοιχείο είναι η σωτηρία. Η διατύπωση για τις πέντε μωρές παρθένες στο κείμενό μας είναι πολύ γνωστή για τον αναγνώστη του ευαγγελίου του Ματθ.κε:11-12

Ύστερον δε έρχονται και αι λοιπαί παρθένοι, λέγουσαι· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς. Ο δε αποκριθείς είπεν· Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω.

Ματθ.ζ:21-23 Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ' ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν.

Λαμβάνοντας τα λόγια του Ματθαίου κυριολεκτικά (χωρίς να προσθέτουμε λόγια γι' αυτόν), καταλαβαίνω ότι η διαφορά μεταξύ των μωρών και φρόνιμων παρθένων ήταν ένα πράγμα: Οι φρόνιμες είχαν λάδι για τις λαμπάδες τους, ενώ δεν το έκαναν οι μωρές. Οι φρόνιμες  είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν το λάδι, και το έκαναν. Οι μωρές παρθένες είχαν κι αυτές την ίδια ευκαιρία να προμηθευτούν λάδι, αλλά δεν το έκαναν.

Είναι δυνατόν να βρίσκεσαι σε στενή επαφή με το Χριστό, και με Χριστιανούς, και ακόμα να μην έχεις σωθεί. Θυμήθηκα κάποια σχετικά εδάφια στο Λουκά: ιγ:23-27

Είπε δε τις προς αυτόν· Κύριε, ολίγοι άρα είναι οι σωζόμενοι; Ο δε είπε προς αυτούς· Αγωνίζεσθε να εισέλθητε διά της στενής πύλης· διότι πολλοί, σας λέγω, θέλουσι ζητήσει να εισέλθωσι και δεν θέλουσι δυνηθή. Αφού σηκωθή ο οικοδεσπότης και αποκλείση την θύραν, και αρχίσητε να στέκησθε έξω και να κρούητε την θύραν, λέγοντες· Κύριε, Κύριε, άνοιξον εις ημάς· και εκείνος αποκριθείς σας είπη, δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε· τότε θέλετε αρχίσει να λέγητε· Εφάγομεν έμπροσθέν σου και επίομεν, και εν ταις πλατείαις ημών εδίδαξας. Και θέλει ειπεί· Σας λέγω, δεν σας εξεύρω πόθεν είσθε· φύγετε απ' εμού πάντες οι εργάται της αδικίας.

Ο Ιησούς μας προειδοποιεί σ’ αυτή την παραβολή ότι θα υπάρξουν κάποιοι άνθρωποι που θα μοιάζουν με Χριστιανούς, που θα συνδέονται με Χριστιανούς, και που ακόμη θα νομίζουν ότι είναι Χριστιανοί, οι οποίοι θα συγκλονιστούν όταν μάθουν ότι δεν σώζονται, κατά την επιστροφή του Κυρίου μας. Σοκαριστικό!

Αυτό το κείμενο δεν επιδιώκει να διαμορφώσει συνθήκες αβεβαιότητας και αμφιβολίας στην καρδιά του Χριστιανού. Δεν επιδιώκει να κλέψει τη σιγουριά του. Αυτό που επιδιώκει είναι να προειδοποιήσει όσους έχουν μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας, αλλά δεν έχουν σωτηρία. Στις τελευταίες μέρες, ακριβώς όπως στις μέρες του Ιησού, θα υπάρξουν πολλοί που θα φαίνονται ότι είναι Χριστιανοί, αλλά δεν είναι:

Ματθ.ζ:15 Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες.

Ιωάν.ς:60-66 Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες, είπον· Σκληρός είναι ούτος ο λόγος· τις δύναται να ακούη αυτόν; Νοήσας δε ο Ιησούς εν εαυτώ ότι γογγύζουσι περί τούτου οι μαθηταί αυτού, είπε προς αυτούς· Τούτο σας σκανδαλίζει; εάν λοιπόν θεωρήτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ήτο το πρότερον; το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζωοποιεί, η σαρξ δεν ωφελεί ουδέν· οι λόγοι, τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι τινές από σας, οίτινες δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τίνες είναι οι μη πιστεύοντες και τις είναι ο μέλλων να παραδώση αυτόν. Και έλεγε· Διά τούτο σας είπον ότι ουδείς δύναται να έλθη προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του Πατρός μου. Έκτοτε πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω και δεν περιεπάτουν πλέον μετ' αυτού.

Β’ Τιμ.γ:1-5 Γίνωσκε δε τούτο, ότι εν ταις εσχάταις ημέραις θέλουσιν ελθεί καιροί κακοί· διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαγχνοι, αδιάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την δύναμιν αυτής. Και τούτους φεύγε.

Ο Ιησούς θέλει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με το αν νομίζουμε ότι είμαστε σωσμένοι, ενώ δεν είμαστε. Γι’ αυτό το λόγο οι απόστολοι μας προκαλούν να εξετάζουμε τους εαυτούς μας, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είμαστε στην πίστη:

Β’ Κορ.ιγ:5 Εαυτούς εξετάζετε αν ήσθε εν τη πίστει, εαυτούς δοκιμάζετε. Η δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εν υμίν; εκτός εάν ήσθε αδόκιμοι κατά τι.

Α’ Πέτρ.β:1-3 Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθήτε δι' αυτού, επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος.

Δεν τολμούμε να υποθέτουμε ότι καθένας που ισχυρίζεται ότι εμπιστεύεται τον Ιησού ότι είναι πραγματικά σωσμένος:

Ματθ.ζ:15 Προσέχετε δε από των ψευδοπροφητών, οίτινες έρχονται προς εσάς με ενδύματα προβάτων, έσωθεν όμως είναι λύκοι άρπαγες.

Πράξ.κ:28-31 Προσέχετε λοιπόν εις εαυτούς και εις όλον το ποίμνιον, εις το οποίον το Πνεύμα το Άγιον σας έθεσεν επισκόπους, διά να ποιμαίνητε την εκκλησίαν του Θεού, την οποίαν απέκτησε διά του ιδίου αυτού αίματος. Διότι εγώ εξεύρω τούτο, ότι μετά την αναχώρησίν μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι του ποιμνίου· και εξ υμών αυτών θέλουσι σηκωθή άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, διά να αποσπώσι τους μαθητάς οπίσω αυτών. Διά τούτο αγρυπνείτε, ενθυμούμενοι ότι τρία έτη νύκτα και ημέραν δεν έπαυσα νουθετών μετά δακρύων ένα έκαστον.

Β’ Κορ.ια:12-15 ό,τι δε κάμνω, τούτο και θέλω κάμνει, διά να εκκόψω την αφορμήν των θελόντων αφορμήν, ίνα ευρεθώσιν εις εκείνο, διά το οποίον καυχώνται, τοιούτοι καθώς και ημείς. Διότι οι τοιούτοι είναι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού. Και ουδέν θαυμαστόν· διότι αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης, των οποίων το τέλος θέλει είσθαι κατά τα έργα αυτών.

Πρέπει να θυμόμαστε ότι, όταν ο Ιησούς είπε αυτά τα προειδοποιητικά λόγια στην παραβολή των δέκα παρθένων, ο Ιούδας ήταν μεταξύ των μαθητών, και ο Ιούδας δεν ήταν πιστός. Σίγουρα η πραγματική του πνευματική κατάσταση θα έκανε τους έντεκα να πέσουν απ’ τα σύννεφα.

Πιστεύω ότι οι πέντε μωρές παρθένες δεν είχαν λάδι για τον ίδιο ακριβώς λόγο που σήμερα κάποιοι εξακολουθούν να μένουν από καύσιμα, ακόμη και όταν αναβοσβήνει το ενδεικτικό μήνυμα στο ταμπλό τους. Βασικά, οι άνθρωποι δεν πιστεύουν τα προειδοποιητικά σημάδια. Δεν νομίζουν ότι τα πράγματα είναι τόσο κακά όσο αναφέρονται ότι είναι. «Πρέπει να έχω περισσότερη βενζίνη απ’ αυτό που δείχνει»! Ή, «μου το έχει ξαναβγάλει αυτό το μήνυμα, αλλά πάντα τα καταφέρνω να φτάσω στο βενζινάδικο, πριν μείνω».

Η Βίβλος λέει ότι όλοι είμαστε αμαρτωλοί, υπό θεία κρίση, καταδικασμένοι για την κόλαση:

Ρωμ.γ:9-18 «Τι λοιπόν; υπερέχομεν των εθνικών; Ουχί βεβαίως· διότι προεξηλέγξαμεν Ιουδαίους τε και Έλληνας, ότι είναι πάντες υπό αμαρτίαν, καθώς είναι γεγραμμένον Ότι δεν υπάρχει δίκαιος ουδέ εις,…..»

Ρωμ.γ:23 επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού,

Ρωμ.ς:23 Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.

Η Βίβλος λέει ότι είμασταν νεκροί εξαιτίας της αμαρτίας, άρα ανίκανοι να σωθούμε:

Εφεσ.β:1-3 Και εσάς όντας νεκρούς διά τας παραβάσεις και τας αμαρτίας εζωοποίησεν, εις τας οποίας περιεπατήσατέ ποτέ κατά το πολίτευμα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος το οποίον ενεργεί την σήμερον εις τους υιούς της απειθείας· μεταξύ των οποίων και ημείς πάντες ανεστράφημέν ποτέ κατά τας επιθυμίας της σαρκός ημών, πράττοντες τα θελήματα της σαρκός και των διαλογισμών, και ήμεθα εκ φύσεως τέκνα οργής, ως και οι λοιποί·

Η Βίβλος λέει ότι δε μπορούμε να σωθούμε κάνοντας καλά έργα, αλλά μόνο μέσω του έργου του Ιησού στο Σταυρό του Γολγοθά.

Ρωμ.γ:19-20 Εξεύρομεν δε ότι όσα λέγει ο νόμος λαλεί προς τους υπό τον νόμον, διά να εμφραχθή παν στόμα και να γείνη πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεόν, διότι εξ έργων νόμου δεν θέλει δικαιωθή ουδεμία σαρξ ενώπιον αυτού· επειδή διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας.

Τίτ.γ:5-7 ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ' ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, ίνα δικαιωθέντες διά της χάριτος εκείνου, γείνωμεν κληρονόμοι κατά την ελπίδα της αιωνίου ζωής.

Ο μόνος τρόπος σωτηρίας για τους ανθρώπους είναι να αναγνωρίσουν την αμαρτία τους και να εμπιστευτούν το θυσιαστικό θάνατο του Ιησού Χριστού στο σταυρό του Γολγοθά:

Ιωάν.α:12 Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού·

Ιωάν.γ:16 Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.

Ρωμ.γ:21-26 Τώρα δε χωρίς νόμου η δικαιοσύνη του Θεού εφανερώθη, μαρτυρουμένη υπό του νόμου και των προφητών, δικαιοσύνη δε του Θεού διά πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας και επί πάντας τους πιστεύοντας· διότι δεν υπάρχει διαφορά· επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού, δικαιούνται δε δωρεάν με την χάριν αυτού διά της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως εν τω αίματι αυτού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού διά την άφεσιν των προγενομένων αμαρτημάτων διά της μακροθυμίας του Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρόντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος και να δικαιόνη τον πιστεύοντα εις τον Ιησούν.

Εφεσ.β:4-9 ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωοποίησεν ημάς μετά του Χριστού· κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι· και συνανέστησε και συνεκάθισεν εν τοις επουρανίοις διά Ιησού Χριστού, διά να δείξη εις τους επερχομένους αιώνας τον υπερβάλλοντα πλούτον της χάριτος αυτού διά της προς ημάς αγαθότητος εν Χριστώ Ιησού. Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· ουχί εξ έργων, διά να μη καυχηθή τις.

Όσοι μένουν από καύσιμα (ή δεν ενδιαφέρονται να πάρουν λάδι) είναι αυτοί που αρνούνται να λάβουν σοβαρά υπόψη τις προειδοποιήσεις του λόγου του Θεού και την πρόσκληση για σωτηρία δια πίστεως στον Ιησού Χριστό. Όσοι δεν αγοράζουν καύσιμα είναι εκείνοι που δεν νομίζουν ότι το χρειάζονται, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή.

Δεύτερο, όσοι μένουν από καύσιμα είναι οι εφησυχασμένοι σε μια ψεύτικη εμπιστοσύνη από το γεγονός ότι όλα φαίνεται να είναι ωραία, αυτή τη στιγμή. Ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά, δεν υπάρχουν σκορτσαρίσματα, κι έτσι είμαστε σίγουροι για την επιλογή μας, να μη βάλουμε βενζίνη.

Ο Ιησούς μας είπε ότι θα έρθει σε μια στιγμή που δεν θα Τον περιμένουμε (Ματθ.κδ:44). Προφανώς η έλευση του Κυρίου μας θα είναι σε μια μάλλον ήσυχη στιγμή, που δεν θα υπάρχουν ενδείξεις των όσων πρόκειται να συμβούν. Έτσι ήταν και στις μέρες του Νώε. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε σε μια ψεύτικη αίσθηση ασφάλειας. Θα έρθει σε μια στιγμή που θα φαίνεται ότι όλα πάνε καλά.

Τρίτο, όσοι μένουν από βενζίνη, είναι εκείνοι που λάθος υποθέτουν ότι έχουν χρόνο για να το φροντίσουν αργότερα. Βλέπουμε τον δείχτη της βενζίνης να μπαίνει στη ρεζέρβα. Σε λίγο μπορούμε να δούμε το λαμπάκι που αναβοσβήνει στο ταμπλό. Αλλά καθησυχάζουμε τους εαυτούς μας σκεπτόμενοι ότι έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας. Θα έχει κι άλλο βενζινάδικο μπροστά, και δεν θα είναι πάρα πολύ μακριά. Αυτή η απατηλή αυτοπεποίθηση έχει βάλει πολλούς ανθρώπους σε μπελάδες. Όσοι πιστεύουν ότι θα έχουν κι άλλες ευκαιρίες να πιστέψουν στον Ιησού, κάνουν μια πολύ επικίνδυνη υπόθεση. Ο ερχομός του Κυρίου μας θα είναι ξαφνικός και απρόσμενος, και όταν έρθει, δεν θα υπάρχει ευκαιρία να αλλάξουμε την πορεία μας.

Η επιστροφή του Κυρίου μας δεν θα ήταν άμεση, όπως νόμιζαν οι μαθητές, αλλά πολύ αργότερα. Αλλά όταν έρθει, αυτό θα γίνει χωρίς προειδοποίηση, και σε μια ώρα που δεν το περιμένουμε. Όταν έρθει, δεν θα υπάρξει δυνατότητα να αλλάξουμε μυαλά. Πρέπει επομένως να δώσουμε προσοχή τώρα (από τώρα και στο εξής) αναγνωρίζοντας τις αμαρτίες μας, την αδυναμία μας, την ανάγκη μας για σωτηρία, και δείχνοντας εμπιστοσύνη στο θάνατο, την ταφή και την ανάσταση του Ιησού. Είμαι έτοιμος σημαίνει μεταξύ άλλων (και ειδικά σ’ αυτή την παραβολή), πιστεύω στον Ιησού, και οι αμαρτίες μου έχουν συγχωρεθεί.

Συνεχίζεται