Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Σάββατο, 29 Απριλίου 2017

Η ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ και η ημέρα του ΧΡΙΣΤΟΥ: Μια σημαντική διαφορά

Η φράση, ακριβώς, «η ημέρα του Κυρίου» εμφανίζεται 24 φορές  στην Παλιά Διαθήκη και 4 φορές στην Καινή Διαθήκη.

Παλιά Διαθήκη

 • Ησαΐας β:12, ιγ:6, ιγ:9, λδ:8
 • Ιερεμίας μς:10
 • Θρήνοι β:22
 • Ιεζεκιήλ ιγ:5, λ:3
 • Ιωήλ α:15, β:1,β:11,β:31, γ:14
 • Αμώς ε:18, ε:20
 • Αβδιού α:15
 • Σοφονίας α:7, α:8, α:14, α:18, β:2, β:3
 • Ζαχαρίας ιδ:1
 • Μαλαχίας δ:5


Καινή Διαθήκη

 • Πράξεις β:20 (αναφερόμενο στο Ιωήλ β:28-32)
 • Α’ Θεσσαλονικείς ε:2
 • Β’ Θεσσαλονικείς β:2
 • Β’ Πέτρου γ:10

Η ακριβής φράση «ημέρα του Χριστού» εμφανίζεται 2 φορές μόνο στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν και άλλες αναφορές στο ίδιο γεγονός, σε άλλες περικοπές στην Καινή Διαθήκη. Παρατηρήστε πως η έκφραση «ημέρα του Χριστού» βρίσκεται μόνο σε επιστολές του Παύλου.

Καινή Διαθήκη:

 • Φιλιππησίους α:10, β:16
 • Α’ Κορινθίους α:8
 • Φιλιππησίους α:6
 • Α’ Κορινθίους ε:5
 • Β’ Κορινθίους α:14

Υπάρχουν περισσότερες αναφορές στην «ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ» στην Παλιά Διαθήκη απλά δεν διατυπώνεται ακριβώς με αυτό τον τρόπο (Ησαΐας ξα:1-3). Ωστόσο, θα εξετάσουμε όλα αυτά τα εδάφια ώστε να καταλήξουμε σε μια σαφή εικόνα του τι είναι η «ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ» και τι περιέχει. Στη συνέχεια θα τα συγκρίνουμε με τα εδάφια που μιλάνε για την «ημέρα του Χριστού» καθώς και με την Α’ Θεσσαλονικείς δ και Α’ Κορινθίους ιε.

Υπό το πρίσμα αυτής της σύγκρισης και ανάλυσης, και υπακούοντας την εντολή του Παντοδύναμου Θεού να «ορθοτομούμε τον λόγο της αληθείας» πρέπει να συμπεράνουμε ότι «η ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ» και «η ημέρα του Χριστού» είναι διαφορετικές σε σχεδόν όλες τις πτυχές: πότε συμβαίνουν και τι συμβαίνει.

Επισκόπηση

Η ημέρα του Κυρίου αναφέρεται στην ημέρα της οργής και της κρίσης του Θεού σε αυτό τον κόσμο. Η ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ συμβαίνει στο τέλος της θλίψης (Αποκ.ς:12-17, ια:15-19) όταν ο Ιησούς έρχεται με τους αγίους, που είναι ντυμένοι με φίνα λινά, καθαρά και λευκά (Αποκ.ιθ:7-16). 

Είναι η δεύτερη έλευση του Χριστού, τότε που επιστρέφει στην Ιερουσαλήμ, τα πόδια Του πατούν πάνω στο όρος των Ελαιών και πολεμά ενάντια σε όλα τα έθνη που έρχονται κατά της Ιερουσαλήμ. Οι νεκροί του ΚΥΡΙΟΥ είναι πολλοί και τα ιμάτιά Του βαμμένα με αίμα. Οι Άγιοι πολεμούν μαζί με τον Κύριο. Κρίνει τα έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Η ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ δεν είναι μια κυριολεκτική μέρα, αλλά το σύνολο της χιλιετούς Βασιλείας του Κυρίου Ιησού Χριστού.

Η ημέρα του Χριστού δεν έχει να κάνει τίποτα με οργή ή κρίση πάνω στη γη. Μάλλον είναι η ημέρα, που η εκκλησία συναντά τον Κύριο και σωτήρα της στον αέρα: «και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου» (Α’ Θες.δ:17). 

Είναι τότε που οι νεκροί και ζωντανοί εν Χριστώ θα πάρουν  τα νέα τους σώματά: «πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν» (Α’ Κορ.ιε:51-53). Δόξα στον Κύριο. Δεν γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα συμβεί η ημέρα του Χριστού, ωστόσο, υπάρχουν ορισμένες αναγκαίες προϋποθέσεις προκειμένου αυτό να συμβεί.

Η ημέρα του ΚΥΡΙΟΥ

Ησαΐας ιγ:6-22

 • ιγ:6 - θέλει ελθεί ως όλεθρος από του Παντοδυνάμου
 • ιγ:9 - σκληρά και πλήρης θυμού και οργής φλογεράς, διά να καταστήση την γην έρημον· και θέλει εξαλείψει απ' αυτής τους αμαρτωλούς αυτής
 • ιγ:10 - τα άστρα του ουρανού και οι αστερισμοί αυτού δεν θέλουσι δώσει το φως αυτών· ο ήλιος θέλει σκοτισθή εν τη ανατολή αυτού, και η σελήνη δεν θέλει εκπέμψει το φως αυτής (Ματθ.κδ:29).
 • ιγ:11 - θέλω παιδεύσει τον κόσμον διά την κακίαν αυτού και τους ασεβείς διά την ανομίαν αυτών
 • ιγ:12 - Θέλω καταστήσει άνθρωπον πολυτιμότερον υπέρ χρυσίον καθαρόν
 • ιγ:13 - θέλω ταράξει τους ουρανούς, και η γη θέλει σεισθή από του τόπου αυτής
 • ιγ:19 - Και η Βαβυλών, θέλει είσθαι ως ότε κατέστρεψεν ο Θεός τα Σόδομα και τα Γόμορρα
 • ιδ – Αυτά συμβαίνουν μετά την ημέρα του Κυρίου;
 • ιδ:1-2, 7, 12-23 (Εωσφόρος) σύγκρινε με Αποκάλυψη κ
 • λδ:2 - ο θυμός του Κυρίου είναι επί πάντα τα έθνη
 • λδ:4 - Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λυώσει (Β’ Πέτρ.γ:10-13), οι ουρανοί θέλουσι περιτυλιχθή ως βιβλίον (Αποκ.ς:14), και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει, καθώς πίπτει το φύλλον από της αμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από της συκής (Αποκ.ς:13)
 • λδ:8 είναι ημέρα εκδικήσεως του Κυρίου

Ιερεμίας μς:1-10

 • Διότι αύτη η ημέρα είναι εις Κύριον τον Θεόν των δυνάμεων

Στο βιβλίο του Ιωήλ

 • α:15 - θέλει ελθεί ως όλεθρος από του Παντοδυνάμου.
 • β:1-2 - ημέρα σκότους και γνόφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης
 • β:3-11 (Ζαχαρίας ιδ:5, Αποκάλυψη ιθ:11-16) Οι άγιοι θα πολεμήσουν!
 • β:8 - πίπτοντες επί τα βέλη δεν θέλουσι πληγωθή
 • β:11 - Και ο Κύριος θέλει εκπέμψει την φωνήν αυτού έμπροσθεν του στρατεύματος αυτού·
 • β:28-32 Αυτό συμβαίνει πριν από την ημέρα του Κυρίου
 • γ:2 - θέλω συνάξει έτι πάντα τα έθνη και θέλω καταβιβάσει αυτά εις την κοιλάδα του Ιωσαφάτ, (ανατολικά της Ιερουσαλήμ) θέλω κριθή μετ' αυτών εκεί υπέρ του λαού μου και της κληρονομίας μου Ισραήλ
 • γ:9-17 Ο Κύριος θα γελοιοποιήσει τα Έθνη που ετοιμάζονται για πόλεμο, θα κρίνει τα Έθνη στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ.

Στο βιβλίο του Αμώς

 • ε:18 -20 Ουαί εις τους επιθυμούντας την ημέραν του Κυρίου· η ημέρα του Κυρίου είναι σκότος και ουχί φως

Στο βιβλίο του Σοφονία

 • α:14-18 Ημέρα οργής η ημέρα εκείνη, ημέρα θλίψεως και στενοχωρίας, ημέρα ερημώσεως και αφανισμού, ημέρα σκότους και γνόφου, ημέρα νεφέλης και ομίχλης,

Στο βιβλίο του Ζαχαρία

 • ιδ:2 - Και θέλω συνάξει πάντα τα έθνη κατά της Ιερουσαλήμ εις μάχην· και θέλει αλωθή η πόλις και αι οικίαι θέλουσι λεηλατηθή και αι γυναίκες θέλουσι βιασθή, και το ήμισυ της πόλεως θέλει εξέλθει εις αιχμαλωσίαν, το δε υπόλοιπον του λαού δεν θέλει εξολοθρευθή εκ της πόλεως,
 • ιδ:3 - Και ο Κύριος θέλει εξέλθει και θέλει πολεμήσει κατά των εθνών εκείνων
 • ιδ:4 - Και οι πόδες αυτού θέλουσι σταθή κατά την ημέραν εκείνην επί του όρους των ελαιών (Πράξ.α:9-12).
 • ιδ:5 - και Κύριος ο Θεός μου θέλει ελθεί και μετά σου πάντες οι άγιοι
 • ιδ:6-7 θέλει είσθαι μία ημέρα, ήτις είναι γνωστή εις τον Κύριον (Ματθ.κδ:36) ούτε ημέρα ούτε νύξ· και προς την εσπέραν θέλει είσθαι φως.
 • ιδ:16 - Και πας όστις υπολειφθή εκ πάντων των εθνών, των ελθόντων κατά της Ιερουσαλήμ, θέλει αναβαίνει κατ' έτος διά να προσκυνή τον Βασιλέα· τον Κύριον των δυνάμεων, και να εορτάζη την εορτήν της σκηνοπηγίας
 • ιδ:21 – θα αρχίσουν ξανά οι θυσίες προς τον Κύριο.

Στο βιβλίο του Μαλαχία

 • δ:5 – ο προφήτης Ηλίας θα έρθει πριν από την ημέρα του Κυρίου την μεγάλη και επιφανή (Ματθ.ιζ:11-13, Λουκ.α:17, Ιωάν.α:21-25).

Η ημέρα του Χριστού

Α΄ Κορινθίους α:4-8

 • ο Παύλος προσεύχεται για τους πιστούς στην Κόρινθο
 • όστις και θέλει σας στηρίξει έως τέλους αμέμπτους εν τη ημέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

ΑΚορινθίους ε:1-5

 • πορνεία μεταξύ των αδελφών στην Κόρινθο
 • διά να σωθή το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού

Β’ Κορινθίους α:13-14

 • είμεθα καύχημα εις εσάς, καθώς σεις εις ημάς, εν τη ημέρα του Κυρίου Ιησού

Φιλιππησίους α:3-6

 • Ο Παύλος προσεύχεται για τους αγίους στους Φιλίππους
 • εκείνος όστις ήρχισεν εις εσάς καλόν έργον θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού


 • Ο Παύλος προσεύχεται ώστε να περισσεύση η αγάπη τους έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν
 • να διακρίνουν τα διαφέροντα
 • να είναι ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού,

Φιλιππησίους β:12-16

 • Νουθεσία: μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυτών σωτηρίαν
 • διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν κατά την ευδοκίαν αυτού
 • Πράττετε τα πάντα χωρίς γογγυσμών και αμφισβητήσεων
 • διά να γίνησθε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμώμητα κρατούντες τον λόγον της ζωής
 • διά καύχημά μου εν τη ημέρα του Χριστού (Αμώς ε:18-20)

Α΄ Θεσσαλονικείς δ:13-18

 • ο ερχομός του Κυρίου
 • ο Κύριος θέλει καταβή απ' ουρανού με κέλευσμα
 • οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον, έπειτα ημείς οι ζώντες
 • θέλομεν αρπαχθή μετ' αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα, και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου
 • παρηγορείτε αλλήλους με τους λόγους τούτους

Α’ Θεσσαλονικείς ε:1-10

 • η ημέρα του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί ούτως έρχεται
 • επέρχεται επ' αυτούς αιφνίδιος όλεθρος
 •  Αλλά σεις, αδελφοί
 • δεν είσθε εν σκότει, ώστε η ημέρα να σας καταφθάση ως κλέπτης
 • είσθε υιοί φωτός και υιοί ημέρας. Δεν είμεθα νυκτός ουδέ σκότους
 • ο Θεός δεν προσδιώρισεν ημάς εις οργήν, αλλ' εις απόλαυσιν σωτηρίας διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού

Α’ Κορινθίους ιε:49-58

 • θέλομεν φορέσει την εικόνα του επουρανίου
 • πάντες θέλομεν μεταμορφωθή (Ιώβ ιδ:12-14; Ψαλμ.ιζ:15) εν μιά στιγμή, εν ριπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι (Α’ Θες.δ:16), θέλει σαλπίσει (Αποκ.δ:1-2).

Δες στους Αριθμούς.ι:1-7

 • οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι
 • Αθανασία και αφθαρσία