Ιούδ.α:3 Αγαπητοί, επειδή καταβάλλω πάσαν σπουδήν να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας, έλαβον ανάγκην να σας γράψω, προτρέπων εις το να αγωνίζησθε δια την πίστιν, ήτις άπαξ παρεδόθη εις τους αγίους.

Τρίτη, 19 Ιανουαρίου 2016

Οι λόγοι που η Αρπαγή θα γίνει πριν τη Μεγάλη Θλίψη.


Διευκρινίσεις:
Η αρπαγή αναφέρεται στην εμφάνιση του Χριστού «εν νεφέλαις» και την κλήση των παιδιών Του (της εκκλησίας) εκεί.
 
Η Μεγάλη Θλίψη είναι η περίοδος των 7 ετών της οργής του Θεού στον κόσμο (Αποκ.ς:17).
 
Οι βασιλείς της γης και οι μεγιστάνες και οι πλούσιοι και οι χιλίαρχοι και οι δυνατοί και πας δούλος και πας ελεύθερος που έκρυψαν εαυτούς εις τα σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων, λέγοντας προς τα όρη και προς τας πέτρας· Πέσατε εφ' ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου και από της οργής του Αρνίου, καταλαβαίνουν στο άνοιγμα της 6ης σφραγίδας ότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη της οργής αυτού, και τις δύναται να σταθή;
 
Η Δεύτερη 'Ελευση είναι όταν ο Ιησούς Χριστός επιστρέφει στη γη σαν Κυβερνήτης και Βασιλιάς και Τον βλέπει «πας οφθαλμός». Αυτό δεν είναι η Αρπαγή!
 

 • Ο Ιησούς Χριστός είπε στους μαθητές Του, ότι η επιστροφή Του θα είναι όπως στις ημέρες του Νώε - και στη συνέχεια προχώρησε για να περιγράψει αυτές τις μέρες, δηλώνοντας ρητά ότι ο Νώε «εισήλθεν εις την κιβωτόν» πριν από τον κατακλυσμό και καταλήγει «ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου» (Ματθ.κδ:37-39).
   
 • Ο Λουκάς δίνει ακόμα περισσότερη έμφαση σ’ αυτό το σημείο, λέγοντας «ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν, και ήλθεν ο κατακλυσμός και απώλεσεν άπαντας». Πρώτα μπήκε στην κιβωτό και μετά ήρθε ο κατακλυσμός (Λουκ.ιζ:26-27). «Ωσαύτως θέλει είσθαι καθ' ην ημέραν ο Υιός του ανθρώπου θέλει φανερωθή» (ιζ:30).
   
 • Ο Ιησούς επίσης είπε στους μαθητές Του ότι ο ερχομός Του θα είναι σαν τις ημέρες του Λώτ – και διευκρινίζει ότι «εξήλθεν ο Λωτ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείον απ' ουρανού και απώλεσεν άπαντας» (Λουκ.ιζ:28-29.
   
 • Ο Θεός μας ξαναθυμίζει αυτά τα άτομα, και μας λέει ότι είναι η φύση Του να ελευθερώνει τους πιστούς πριν από την κρίση: ο Νώε, ο Λώτ, η Ραχάβ, κ.λπ., 
Β' Πέτρ.β:5-9 και εάν τον παλαιόν κόσμον δεν εφείσθη, αλλά φέρων κατακλυσμόν επί τον κόσμον των ασεβών εφύλαξεν όγδοον τον Νώε, κήρυκα της δικαιοσύνης, και κατέκρινεν εις καταστροφήν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας και ετέφρωσε, καταστήσας παράδειγμα των μελλόντων να ασεβώσι, και ηλευθέρωσε τον δίκαιον Λωτ καταθλιβόμενον υπό της ασελγούς διαγωγής των ανόμων· διότι ο δίκαιος, κατοικών μεταξύ αυτών, δι' οράσεως και ακοής, εβασάνιζεν από ημέρας εις ημέραν την δικαίαν αυτού ψυχήν διά τα άνομα έργα αυτών· εξεύρει ο Κύριος να ελευθερόνη εκ του πειρασμού τους ευσεβείς, τους δε αδίκους να φυλάττη εις την ημέραν της κρίσεως, διά να κολάζωνται,
 
Σημειώστε ότι ο Πέτρος ήταν παρόν όταν Χριστός είπε αυτά τα λόγια στους μαθητές Του.
 •  Η εκκλησία δεν είναι προσδιορισμένη εις οργήν (Ρωμ.ε:9 Α’ Θες.α:9-10  Α’ Θες.ε:9). Η εκκλησία δεν μπορεί να μπει στην «ημέρα τη μεγάλη της οργής αυτού» (Αποκ.ς:17). 10 φορές στο βιβλίο της Αποκάλυψης, η περίοδος της Μ. Θλίψης περιγράφεται σαν καιρός οργής (ς:16, ς:17,  ια:18, ιδ:10, ιδ:19, ιε:1, ιε:7, ις:1, ις:19,  ιθ:15).
 • Κανένα εδάφιο της Καινής Διαθήκης που μιλάει για τη Μ. Θλίψη δεν αναφέρει την εκκλησία (Ματθ.ιγ:30, 39-42, 48-50, κδ:15-31, Α’ Θες.α:9-10, ε:4-9, Β’ Θες.β:1-11, Αποκ.δ-ιη). Ούτε η Αρπαγή της εκκλησίας αναφέρεται ποτέ σε εδάφια που μιλάνε για τη Δεύτερη έλευση μετά τη Μεγάλη Θλίψη.

 • Ιστορική έννοια της επικείμενης επιστροφής του Χριστού. Από ιστορική σκοπιά, η διδασκαλία δεν είναι καινούρια.
   
 • Η θέση της Αρπαγής πριν από τη Μ. Θλίψη, είναι μία κατά γράμμα ερμηνεία των Γραφών. Η θέση της Αρπαγής στη μέση της Μ. Θλίψης χρησιμοποιεί σύμβολα και αναλογίες
   
 • Η θέση της Αρπαγής πριν από τη Μ. Θλίψη, κάνει σαφή διάκριση ανάμεσα στον Ισραήλ και την  εκκλησία. Οι «μεσοθλίψηοι», έχουν μια «αναπληρωματική θεολογία».
   
 • Όσοι πιστεύουν στην Αρπαγή πριν τη Μ.Θ. διακρίνουν τη Μ. Θλίψη από τις θλίψεις του πιστού γενικά. Πράξ.ιδ:22: δεν χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο σαν απόδειξη ότι η εκκλησία πρέπει να μπει μέσα στη Μ. Θλίψη!
   
 • Η Μ. Θλίψη έχει σκοπό την αποκατάσταση του Ισραήλ (Δευτ.δ:29-30, Ιερεμ.λ:4-11) και όχι την ταπείνωση και θλίψη της εκκλησίας προκειμένου να εκζητήσει τον Κύριο μέσα από το διωγμό, όπως λένε!
   
 • Η Αρπαγή πριν από τη Μ. Θλίψη είναι βασική διδασκαλία της Γραφής, ότι ο θάνατος του Χριστού μας ελευθέρωσε από κάθε κατάκριση και καταδίκη
   
 • Η Μ. Θλίψη ξεκινάει πολύ πιο πριν την 7η σάλπιγγα στην Αποκ.ια. Ξεκινάει από την Αποκ.ς:1!
   
 • Οι μεσοθλίψηοι διδάσκουν ότι η 7η σάλπιγγα του Αποκ.ια, η έσχατη σάλπιγγα του Α’ Κορ.ιε:52 και η σάλπιγγα του Ματθ.κδ:31 είναι το ίδιο γεγονός, αλλά αυτά είναι τρία διαφορετικά γεγονότα που δεν συνδέονται μεταξύ τους!
   
 • Αυτοί που δέχονται την Αρπαγή πριν από τη Μ.Θ. υποστηρίζουν την ενότητα των 70 εβδομάδων. Οι άλλοι, καταστρέφουν αυτή τη συνάφεια των 70 εβδομάδων και μπερδεύουν το έργο του Θεού με τον Ισραήλ, με αυτό της εκκλησίας.
   
 • Την εκκλησία δεν θα την προφτάσει η ημέρα του Κυρίου (Α’ Θες.ε:1-9).
   
 • Η πιθανότητα να εκφύγει ένας πιστός τη Μ.Θ. βρίσκεται στο Λουκ.κα:36
   
 • Στην εκκλησία της Φιλαδέλφειας δίδεται η υπόσχεση από τον Ιησού Χριστό, ότι θα φυλαχτεί «εκ της ώρας του πειρασμού, ήτις μέλλει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους κατοικούντας επί της γης» (Αποκ.γ:10).
   
 • Μετά την Αρπαγή, οι πιστοί πηγαίνουν στον οίκο του Πατέρα στον ουρανό (Ιωάν.ιδ:3).
   
 • Ολόκληρη η εκκλησία, όχι ένα μέρος της, θα αρπαχτεί (Α’ Κορ.ιε:51,52, Α’ Θες.δ:17).
   
 • Ο Θεός σε κάθε περίοδο της εκκλησίας έχει τους εκλεκτούς Του. Στο τέλος της Μ.Θ. οι εκλεκτοί του Θεού είναι οι Ισραηλίτες, αφού δεν υπάρχουν ζωντανοί πιστοί πάνω στη γη.
   
 • Η εκκλησία με το Πνεύμα του Θεού μέσα της είναι ο κολύων και εκβάλλεται πριν ο άνομος πάρει όλη την εξουσία πάνω στη γη για τα επόμενα 7 χρόνια (Β’ Θες.β:6-8). Η Μ.Θ. δεν μπορεί να ξεκινήσει «έως να εκβληθή εκ μέσου ο κωλύων τώρα»
   
 • Η Β’ Κορ.ε:10 αναφέρει ότι όλοι οι πιστοί πρέπει να εμφανιστούν «έμπροσθεν του βήματος του Χριστού» στον ουρανό – γεγονός που ποτέ δεν αναφέρεται στις λεπτομερείς αναφορές της Δεύτερης έλευσης.
   
 • Στην Αποκ.δ:4-11 βλέπουμε ανθρώπους κάτω από τα σύμβολα των 4 ζώων και των 24 πρεσβυτέρων να βρίσκονται στον ουρανό, κύκλω και μέσα στο θρόνο του Θεού. Η Μ.Θ. δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι; Προφανώς η εκκλησία που έχει αρπαχτεί πριν τη Μ.Θ.
   
 • Στην Αποκ.ε:6-12 ψάλουν ωδή λέγοντες: «Άξιος είσαι να λάβης το βιβλίον και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι εσφάγης και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους και έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της γης». Χωρίς αμφιβολία, είναι η αγορασμένη με το αίμα του Ιησού Χριστού εκκλησία.
   
 • Η γαμήλια γιορτή συμβαίνει πριν τη Δεύτερη Έλευση (Αποκ.ιθ:7-10).
   
 • Οι άγιοι της θλίψης δεν αρπάζονται κατά τη δεύτερη έλευση, αλλά πριν το τέλος των πρώτων 3 ½ χρόνων της Μ.Θ.
   
 • Η επιστροφή του Χριστού είναι επικείμενη. Ο όρος δεν ισχύει αν πρόκειται να γίνει στο μέσο της Μ.Θ.
   
 • Η προτροπή για παρηγορία (Α’ Θες.δ:18) είναι πολύ σημαντική μόνο αν πιστεύουμε σε Αρπαγή πριν τη Μ.Θ. Δεν υπάρχει καμία άνεση αν πρέπει να υποφέρεις μέσα στη θλίψη και τη φρίκη που θα συμβαίνει με το που αρχίζουν να ανοίγονται οι σφραγίδες.
   
 • Οι πιστοί πρέπει να ψάχνουν τα σημεία της επιστροφής Του, όχι της Μ.Θ. (Τίτ.β:13).
   
 • Η προτροπή να καθαριζόμαστε, στο φως της επιστροφής Του, έχει νόημα μόνο αν αυτή είναι επικείμενη (Α’ Ιωάν.γ:2-3)